Bůh trestá křesťany za hříchy jejich rodičů?

Někteří křesťané mají nebiblickou teorii, že Bůh trestá křesťany, za hříchy svých předků (např. nemocí) – generační prokletí. Satan křesťanům vnucuje, ať se upnou na mezigenerační tresty. Pokud se podíváme do Písma (Exodus 20,5-6), tak zjistíme, že je řeč o hříchu modlářství. Důležité je, že v těchto verších stojí „kdo mě nenávidí“. Bůh tedy takto trestá pouze ty, kteří Ho nenávidí, např. pokračují v hříších svých rodičů (provozování okultismu atd.). Myslím si, že neexistuje křesťan, který by nenáviděl Boha Stvořitele.

„Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible 21, Exodus 20,5-6

Jsou křesťané trestáni za hříchy svých rodičů? Rozhodně ne!

„Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?‘ – Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval má pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy.
Bible 21, Ezechiel 18,19-20

Generační prokletí zpochybňuje sám Ježíš v níže uvedených verších:

„Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo zhřešil: on, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
Ježíš odpověděl: „Nejde o to, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny Boží skutky.“
Bible 21, Jan 9,1-3

Závěr
Než uvěříte nějaké teorii, tak si nejprve pozorně přečtěte Boží slovo! Rozhodně není potřeba se soustředit na to, zda Bůh trestá křesťany, za hříchy svých předků. Oběť Pána Ježíše je plně dostačující od následků hříchu (Kristus vzal na sebe naší minulost) a nemusíme mít obavy, že Boží dítě (křesťana) pronásleduje generační prokletí, které je potřeba nějak přerušit. Amen.