Bůh trestá křesťany za hříchy jejich rodičů?

Někteří křesťané mají nebiblickou teorii, že Bůh trestá křesťany, za hříchy svých předků (např. nemocí). Satan křesťanům vnucuje, ať se upnou na mezigenerační tresty. Pokud se podíváme do Písma (Exodus 20,5-6), tak zjistíme, že je řeč o hříchu modlářství. Důležité je, že v těchto verších stojí „kdo mě nenávidí“. Bůh tedy takto trestá pouze ty, kdo Ho nenávidí, např. pokračují v hříších svých rodičů – okultismus atd. Myslím si, že neexistuje křesťan, který by nenáviděl Boha Stvořitele.

„Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“
Bible 21, Exodus 20,5-6

Jsou děti trestané za hříchy svých rodičů?

„Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn nenese otcovy viny?‘ – Jestliže ten syn jednal poctivě a spravedlivě, dodržoval má pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a otec neponese viny synovy.“
Bible 21, Ezechiel 18,19-20

Než uvěříte nějaké teorii, tak si nejprve pořádně přečtěte Boží slovo!