Kdo, co je satanův anděl, anděl satan, satanův posel?

Apoštol Pavel napsal, že mu byl dán do těla osten – satanův anděl, anděl satan, satanův posel (záleží na překladu/výkladu Bible), aby si o sobě příliš nemyslel (pýcha).

„Ale chlubiti mi se není dobré, nebo přišel bych k vypravování o viděních a zjeveních Páně. Znám člověka v Kristu před lety čtrnácti, (v těle-li, nevím, čili krom těla, nevím, Bůhť ví,) kterýž byl vtržen až do třetího nebe. A vím takového člověka, (bylo-li v těle, čili krom těla, nevím, Bůh ví), Že jest byl vtržen do ráje, a slyšel nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člověku mluviti. Takovým budu se chlubiti, ale sám sebou nechci se chlubiti, než toliko nemocmi svými. Nebo budu-li se chtíti chlubiti, nebuduť proto nemoudrým, nebo pravdu povím; ale uskrovnímť, aby někdo nesmýšlel více, nežli vidí při mně, aneb slyší ode mne. A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem. “
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Kdo, co je satanův anděl, anděl satan, satanův posel?
Padlý anděl (démon). Apoštol Pavel byl zdémonizovaný. Tady vidíme, že i Duchem naplněný křesťan může být zdémonizovaný (posedlý démonem).

Doporučený článek k prostudování: Posedlost démonem.