Existuje očistec?

Co je očistec? Zmiňuje se očistec v Bibli? Kde je původ víry v očistec?

Očistec
Očistec je stav zemřelého člověka, během něhož se podle učení Římsko-katolické církve očišťují duše zemřelých křesťanů od méně závažných hříchů a nedokonalostí před svým vstupem do Nebe. Duše v očistci prožívají jistá utrpení, ale není to takové utrpení jako v „pekle“ u démonů. Přesto tyto duše naplňuje jistota, že po tomto očistném procesu vstoupí do Nebe před Boží tvář.

Doporučené články k prostudování: Existuje „peklo“?, Mučí démoni v pekle hříšníky?

Katechismus Římsko-katolické církve o očistci:

„Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti. Církev nazývá toto konečné očišťování vyvolených očistcem; to je něco úplně jiného než trest zavržených. Církev formulovala nauku víry o očistci zvláště na florentském a tridentském sněmu.“

Učení římského katolicismu říká, že duším v očistci lze pomáhat. Jak? Mší svatou, smírným utrpením, modlitbou růžence, modlitbou k andělům a Marii, která údajně vyprošuje vysvobození pro duše v očistci. Prý také pomáhá zapalování svící duším v očistci, viz. Den Všech svatých. Do očistce lze také zasahovat pomocí tzv. odpustků, kterými lze zkrátit utrpení lidí v očistci.

Doporučený článek k prostudování: Růženec je falešný bůh

Katolická představa očistce vychází z deuterokanonické knihy Makabejské a z apokryfní knihy Henochovy.

Ilustrační foto

Mluví se v Bibli o očistci?
Bible nic neříká o očistci. Člověka neočišťuje od hříchu člověkem smyšlený očistec, ale pokání a víra v Pána Ježíše Krista.

„Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti.“
Bible 21, 1. Jan 1,7-9

Bible nic neříká o modlitbě za mrtvé lidi, modlitbě k andělům ani modlitbě k Marii. Pokud tyto modlitby člověk vykonává, modlí se k božstvu (démonům). Modlitby k zemřelým lidem, to je spiritismus! Spiritismus je okultismus. Ježíš Kristus je přímluvce v Nebi, ne Marie.

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8,34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

Deuterokanonické knihy není Boží slovo. Henochova kniha je démonská slátanina, na kterou navazují některé esoterické a okultní spisy.

Očistec je zkrátka lidský výmysl!

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

Římsko-katolické církev
Římsko-katolické církev je velice nebezpečný kult (Mariánský kult), který ve velkém rozsahu šíří falešná křesťanská učení, falešného boha. Každé falešné křesťanské učení pochází od démonů! Kdo podléhá učení římského katolicismu, podléhá učení démonů. Všechny zjevení Marie (Garabandal, Medugorje atd.) jsou démonická – je to podvod démonů! Římsko-katolické církev a její následovníci následují falešného boha, přes kterého nikdo nemůže být spasen!

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

Modlete se za římské katolíky a další oklamané lidi, ať poznají pravdu!