Den Všech svatých

Den Všech svatých
Tento svátek slaví věřící (římští katolíci) 1. listopadu (den po Hallowennu). Tento svátek se netýká všech zemřelých, ale pouze zemřelých věřících. Pro římské katolíky je tento svátek spojen s modlitbou za mrtvé, očistcem a odpustky. Plnomocné odpustky (odpuštění trestů za hříchy) pro duše, které potřebují očištění, mohou věřící získat v prvních osmi listopadových dnech. Musí přijmout svátost smíření (svatou zpověď), zúčastnit se mše a pomodlit se Otče náš, Zdrávas Maria nebo jinou předepsanou modlitbu.

Doporučené články k prostudování: Musím za Bohem chodit do kostela?, Katolické kostely jsou duchovně nebezpečná místa!

Katolický kostel – místo plné modloslužebných předmětů

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible 21, Deuteronomium 5,7-9

„Sochy jejich bohů spal. Nedychti po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro Hospodina, tvého Boha, je to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se jí štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla klatbě.“
Bible 21, Deuteronomium 7,25-26

Jaká je historie tohoto svátku?
Tento svátek zavedla Římsko-katolická církev. Na Východě se od 4. století slavil společný svátek všech mučedníků (v syrském obřadu v době velikonoční (13. května) a v byzantském obřadu první neděli po Letnicích. Důvodem zavedení svátku byla nemožnost slavit každý jednotlivý den světců. Papež Řehoř III. a následně Řehoř IV. svátek pro západní církev v 7. století přesunuli na 1. listopad, výroční den posvěcení římského Pantheonu (původně pohanského chrámu všech římských bohů) na kostel věnovaný Panně Marii a všem svatým mučedníkům (13. května 609).

Jde o nebiblický svátek!
Den Všech svatých je lidský výmysl, je to nebiblický svátek. Jde o náboženský rituál, ne o křesťanský svátek! Římsko-katolická církev z tohoto dne udělala otřesnou modloslužbu. Modlitby za mrtvé jsou nebiblické a silně závadné (je to hřích)! Očistec je podvod, neboť žádný očistec neexistuje! Rituály v římském katolicismu jsou velmi často spojeny s modloslužbou a uctíváním smrti. Toto je silně démonské! Římští katolíci s oblibou komunikují se zemřelým člověkem, např. Marií. To je jasný okultismus (spiritismus), démonský rituál! V římském katolicismu vidíme oltáře, kde se obětovávají různé předměty božstvu (démonům).

Doporučený článek k prostudování: Nemodlete se k Marii, svatým. Je to proti Bohu!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

Závěr
Den Všech svatých je nebiblický a závadný. Opravdový křesťan by neměl mít s tímto „svátkem“ nic společného! Křesťan by neměl mít nic společného s kultovním náboženstvím římského katolicismu. Stejně tak nemůžeme mít nic společného s Hallowennem, neboť se jedná o démonský svátek. Co se týče Svátku zesnulých (tzv. Dušičky), můžeme vzpomínat na zemřelé v tento den, ale nesmí se z toho stát modloslužba (hřích).

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

Modlete se za římské katolíky a další oklamané lidi, ať poznají pravdu!