Musím za Bohem chodit do kostela?

Musí křesťan za Bohem chodit do kostela? Potřebuje Bůh kostel? Je kostel domem Boha?

Někteří křesťané si myslí, že Bůh se nachází pouze v kostele, katedrále nebo v křesťanském sboru. Říká nám Bible, že Bůh se nachází pouze na určitých místech? Bible nám říká, že Bůh je všudypřítomný. Bůh nebydlí v chrámech udělaných rukama.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,24-27

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Bible 21, Matouš 28,19-20

Je potřeba si uvědomit, že každý křesťan má Ducha Božího v sobě. Bůh je tedy pořád s tebou! Pokud by chtěl někdo hovořit o křesťanech, kteří nemají Božího Ducha, nehovoří o křesťanech.

„Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu. Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“
Bible 21, Římanům 8,9

„Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.“
Bible 21, 2.Korintským 1,21-22

Ilustrační foto

Každý křesťan by měl chodit v Duchu, měl by se nechat řídit Duchem. Křesťané Ducha často uhašují.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Bible 21, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Bible 21, Galatským 5,25

„Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5, 16-19

Bible nám říká, že se křesťané mají scházet. Křesťanství je kolektivní záležitostí! Choď tam, kam jsi veden Duchem Božím. Kde se sejdou minimálně dva křesťané, to tvoří pozemskou církev a zároveň Kristovu Církev.

“Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.”
Bible 21, Matouš 18,20 7

Místo, kde se scházejí křesťané, nemusí být nutně katolický kostel, který je plný otřesné modloslužby a démonůKatolické kostely jsou duchovně nebezpečná místa! Může to být místo v přírodě, byt, dům, hala…

Někteří křesťané se mylně domnívají, že je potřeba zakládat pozemské církve jako právnické osoby (státem uznané církve, spolky). Něco takového není potřeba,  protože křesťané se mohou legálně shromažďovat, kázat evangelium. Je potřeba si uvědomit, že Církev je již založena! Založil ji před více než 2000 lety Ježíš Kristus. Jde o Kristovu Církev, která je složena z každého, kdo odevzdal život Kristu a žije pro Něj.