Víra ve falešné evangelium vydává člověka ďáblu!

Z Božího slova víme, že jsou lidé, kteří si říkají křesťané, ale nejsou jimi. Jde o to, že tito lidé věří ve falešného krista, ve falešného boha. Ve jménu tohoto krista mohou tito lidé dělat velké zázraky… Ty zázraky jsou falešné. Myslete na to, že ďábel je skvělý imitátor!

Doporučené články k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ, Ne všichni duchové jsou od Boha!

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,13-15

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Velký problém je víra ve falešného boha! Falešným učením, které si říká křesťanské, člověk uctívání falešného boha. Za každým falešným bohem se skrývá ďábel!

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2. Jan 9-11

Pozor, každý, kdo káže falešné evangelium, je pod prokletím!

„Kdyby vám kdokoli – ať  už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať  je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať  je proklet!“
Bible 21, Galatským 1,8-9

Příklady falešného učení:

1. Ježíš Kristus není Bůh. Ježíš, který není Bůh, to je falzifikát vytvořený ďáblem.

„Zjevilať  se jest zajisté ta milost Boží spasitelná všechněm lidem, Vyučující nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a zbožně živi byli na tomto světě, Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista
Kralická, Titus 2,11-13

Doporučený článek k prostudování: Ježíš Kristus není stvořená bytost!

2. Marie se přimlouvá za každého v Nebi. Nic takového v Bibli není.

Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8,34

Doporučený článek k prostudování: Nanebevzetí Marie je podvod!

3. Marie byla bezhříšná. Boží slovo říká, že všichni zhřešili (Římanům 5,12).

„Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu. Jak je psáno:
„Nikdo není spravedlivý, není ani jediný; nikdo nechce porozumět, Bůh nikomu nechybí.
Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný.“
(…) všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.“
Bible 21, Římanům 3,9-12 a 23

Doporučený článek k prostudování: Marie nebyla bezhříšná

4. Marie byla pannou před Kristovým narozením, během něj i po něm – pannou navždy. To stojí v Katechismu. Toto je mimobiblické (falešné) učení!

„Když Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtud. Přišel do svého domovského města a učil je v jejich synagoze tak, že žasli a říkali: „Odkud má tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti? Není to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?“
Bible 21, Matouš 13,53-55

Doporučený článek k prostudování: Ježíšovu matku Marii nelze nazývat pannou

5. Ježíš Kristus měl dlouhé vlasy. Toto učení je mimo biblickou pravdu.

„Copak vás neučí sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou jí totiž dány jako pokrývka.“
Bible 21, 1. Korintským, 11,14-15

Doporučený článek k prostudování: Jaká byla skutečná podoba Ježíše Krista? Měl dlouhé vlasy?

6. Homosexualita není úplně ideální, ale je v pořádku. Dneska vidíme Bibli pro homosexuály… Vidíme, jak jsou homosexuálové nenapomínáni ze svého hříšného jednání…

„Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.“
ČSP, 1. Korintským 6,9-10

Doporučené články k prostudování: Homosexualita, homosexuální chování, Tel Aviv Pride 2023 – festival kopírující Sodomu a Gomoru

7. Kalvinismus popírá svobodnou vůli člověka ohledně spásy. Toto učení říká, že Bůh předem určil, že spasí určité lidi, malou skupinu lidí svou milostí, ostatní půjdou, ne vlastní vinou, do ohnivého jezera. Jde o falešné učení, které učí o falešném bohu!

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible 21, Titus 2,11-13

Doporučený článek k prostudování: Kalvinismus je falešné učení

8. Padání pod Boží mocí je totéž, co srážení lidí na znak. V Bibli není jediný záznam o tom, že by měl křesťan gestem ruky nebo hlasovým příkazem (např. „oheň“) vykonával srážení lidí k zemi.

„Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli.“
Bible 21, Matouš 17,6

Doporučený článek k prostudování: Padání pod Boží mocí, nebo magie démonů?

9. Během vymítání démonů je potřeba démony „svazovat“. Toto je učení démonů! Ježíš démony okřikoval, přikazoval jim, hovořil o vymítání/vyhánění démonů z lidí…

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“ „Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“
Bible 21, Lukáš 4,33-36

Doporučený článek k prostudování: Máme svazovat démony?

10. Žádný křesťan nemůže být zdémonizovaný. Když byl zdémonizovaný Pavel, tak proč by nemohl být zdémonizovaný jiný křesťan?

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan (Bible21: satanův posel), aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Doporučené články k prostudování: Vše o posedlosti démonemByl apoštol Pavel zdémonizovaný?Může mít křesťan démona? Ano!

11. Absolutní uzdravení z fyzických nemocí člověku náleží už v tomto věku. Uzdravení stačí přijmout silnou osobní vírou. To je učení Hnutí Víry. Hnutí Víry učí, že na uzdravení má každý křesťan nárok. Hnutí Víry tvrdí, že všechny nemoci mají démonický původ.

Pokud by bylo učení Hnutí Víry pravé, tak by musela být zaslíbena lidem nesmrtelnost už v tomto věku. Je pochopitelně nesmysl, že každá nemoc má démonický původ. Jsou degenerativní nemoci, úrazy…

„Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno: „Smrt byla pohlcena ve vítězství.“
ČSP, 1. Korintským 15,51-54

Doporučené články k prostudování: Musí se uzdravení z fyzických nemocí projevit plně v tomto věku?Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání

12. Boží chrám je tzv. Třetí chrám, o který někteří Židé usilují. Toto učení je zcela mimo biblickou pravdu. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce (Jan 2,22-23) – jeho bohem je ďábel. Kdo se spoléhá na skutky Zákona, je pod Božím prokletím (Galatským 3,10) – jeho bohem je ďábel. Bůh nebydlí v chrámech udělanýma rukama (Skutky 17,24). Pokud chce někdo pojmenovávat kamennou budovu, o kterou Židé usilují, jako Boží chrám, tak úplně mimo biblickou pravdu. Tuto budovu lze spíše nazvat jako Chrám démonů, Ďáblův chrám apod.

Biblická pravda je taková, že křesťan je Božím Chrámem pro Ducha Svatého (dále jen Duch). Toto je potřeba vzít vírou.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible 21, 1. Korintským 6,19-20

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16-17

Doporučené články k prostudování: Stát Izrael, Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?, Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela

13. Učení o finálním Antikristu, který má přijít v budoucnosti, je falešné. Toto souvisí z výše uvedeným bodem. Někteří křesťané dychtivě čekají na hlavního a konečného Antikrista, jednoho konkrétního člověka, aby už konečně mohlo nastat období, kdy Ježíš podruhé sestoupí po nebeskou klenbu a nastane první vzkříšení. Tito lidé vycházejí z tohoto verše: „Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti,“. Tito křesťané v prvé řadě nečekají na Krista, protože jim to tento verš nedovoluje, ale na Antikrista. Prosím váš, čtěte biblické verše v kontextu! Pavel psal o tom, co se bude dít ve sboru v Tesalonice („…a naše shromáždění k němu…“). Biblická pravda je taková, že Pán Kristus může přijít kdykoli, klidně ještě dnes. Vždyť Pán Ježíš nás přes Písmo na více místech nabádá k bdění.

Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti…“
ČSP, 2. Tesalonickým 2,1-3

Doporučený článek k prostudování: Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

14. Učení o tajném „vytržení“, to je ukázkovým příkladem učení démonů. Ježíš má přijít „tajně“ na oblaka, v tu chvíli nastane první vzkříšení a uchvácení spasených do Nebe, zanechaní lidé budou dlouhodobě žít na zdevastované zemi plné mrtvol (letadla bez pilotů budou padat, jaderné elektrárny bez obsluhy budou vybuchovat…). Toto učení je nebezpečné v tom, že zanechaní budou mít druhou šanci uvěřit v Krista. Někteří příznivci tohoto učení chtějí odpůrcům tohoto učení vnutit (manipulace), že nečekávají první vzkříšení… Biblická pravda je taková, že uchvácení (nepřesně “vytržení”) nastane při Kristově druhém příchodu, který bude doslovný, viditelný. Tato událost bude souviset s ukončení historie lidstva. Boží slovo jasně říká, že první vzkříšení nastane v poslední den staré země (žádný další den už nebude – skončí čas).

„Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.“
Kralická, Jan 6,39-40

Doporučený článek k prostudování: Teorie o „vytržení“ je falešná teorie o druhé šanci uvěřit v Krista

15. Před vodním křtem musí proběhnout důkladné a dlouhodobé vyučování Bible. Nic takové v Bibli není!

Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“
Bible 21, Skutky 2,41

“Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Silasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: „Pánové, co mám dělat, abych byl spasen?“
Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít.“
Bible 21, Skutky 16,29-33

Doporučený článek k prostudování: Biblický křest, Je dlouhodobé vyučování před vodním křtem biblické?

16. Evangelium prosperity je falešné učení. Jde o učení, které říká, že křesťan má od Boha zaslíbený úspěch, plné zdraví a bohatství už v tomto věku. Bible takového boha nezná! Zákonické vybírání „desátků“ (musíš), to je evangelium prosperity. Prodej křesťanské literatury se ziskem, to je evangelium prosperity. Někteří evangelisté prosperity si zakládají na okázalých evangelizacích…

„Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si předsevzal v srdci, ne se zármutkem nebo z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“
ČSP, 2. Korintským 9,6-7

„Podle Božího plánu máme vládnout v životě jako králové; abychom vládli a panovali nad okolnostmi, chudobou, nemocemi a vším ostatním, co by nám překáželo. (…) Bůh nechce, aby nás trápila chudoba. Řekl, že budeme vládnout v životě jako králové. Kdo by kdy spojoval krále s chudobou? Krále s chudobou prostě spojit nelze.“
Kenneth Hagin, kniha Autorita věřícího

Doporučené články k prostudování: Pozor na evangelium prosperity!Nespoléhej se na křesťanskou literaturuMám dávat „desátky“?

Toto je pouze malý výčet falešného učení!

Závěr
Když vidíme, kolik mají falešní proroci následovníků, tak je zřetelné, že ďábel má v některých křesťanských sborech velké slovo. Tady platí to, co jsem napsal v úvodu: „Pozor, každý, kdo káže falešné evangelium, je pod prokletím!“ Pod prokletím je samozřejmě také ten, kdo falešnému evangeliu věří. Falešné evangelium pochází od ďábla a uctívá ho!

Církev musí očekávat velmi tvrdé Boží soudy!

„Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?“
Bible 21, 1. Petr 4,17

Problém je, že někteří křesťané bez rozlišování a zkoumání přebírají učení falešných proroků. Problém je upřednostňovat pocity, emoce před vírou… Někteří „prorokují“ vlastní představy, emoce…

„Nejlstivější jest srdce nade všecko, a nejpřevrácenější. Kdo vyrozumí jemu?“
Kralická, Jeremiáš 17,9

„Prorok Jeremiáš tehdy proroku Chananiášovi řekl: „Poslyš, Chananiáši! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi tento lid sváděl falešnou nadějí. Nuže, tak praví Hospodin: Hle, posílám tě pryč z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!“ Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel.“
Bible 21, Jeremiáš 28,15-17

Někteří jsou při čtení Bible ovlivněni výkladem, který znají. A někteří jdou dokonce tak daleko, že znají lépe výklad Božího slova, než samotné Boží slovo. Toto je špatně! Bibli je potřeba číst nezaujatě, soustředěně, pečlivě a po malých částech. Hlavně je potřeba myslet na to, že nejdůležitějším a nejpřesnějším vykladačem Bible je Duch!

Nenech od falešného proroka vypálit znamení (cejch) na čele!

Doporučené články k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!, Antikrist, znamení šelmy

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí.“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-2

Věříš v pravé evangelium a tím pádem v pravého Boha? Bible (Ježíš) říká, že mnoho lidí se bude pokoušet vejít do Božího království, ale nebudou moci. Proč? Protože podléhají falešným prorokům, věří ve falešného boha… Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha! Pravý Kristus a něco k tomu falešného = uctívání falešného krista! Přes falešného krista nikdo nemůže být spasen!

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“
Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci.“
Bible 21, Lukáš 13,22-24

Nebuďte naivní a rozsuzuje (na základě Písem a vedení Ducha) každé křesťanské učení, každé vymítání démonů, každé nadpřirozené uzdravení z nemoci… Amen.

„Nenechme se oklamat satanem – jeho úmysly nám přece nejsou neznámé.“
Bible 21, 2. Korintským 2,11

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible 21, Skutky 17,11