Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?

Bude někdy stát ve Státě Izrael (v Jeruzalémě) Třetí chrám? Kdy začne stavba Třetího chrámu v Jeruzalémě?

Někteří křesťané si myslí a vyučují ostatní křesťany (kázání, videa na Youtube atd.), že v Jeruzalémě (Stát Izrael) bude v budoucnosti fyzicky postaven Třetí chrám. Tento chrám má být postaven na místě, kde dnes stojí důležitá muslimská mešita (Al-Aksá). Ve Třetím chrámu má mít sídlo hlavní Antikrist, který bude ovládat celé lidstvo (od Austrálie až po Grónsko). Tento člověk se má prohlašovat za Boha.

Doporučený článek k prostudování: Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Bible 21, 2. Tesalonickým 2,1-4

Jak se dnes staví Židé k otázce obnovení Třetího chrámu?
Z bývalého židovského chrámu zbyla v Jeruzalémě pouze Zeď nářků. Poblíž Zdi nářků se nachází židovská modla – gigantický model Třetího chrámu. Model váží jeden a čtvrt tuny a je vyroben ze zlata, mramoru a kamene přesně podle existujících popisů Druhého a Prvního chrámu. Značná část ortodoxních Židů očekává, že bude brzy Třetí chrám obnoven židovským Mesiášem a Židé začnou obětovávat zvířata Hospodinu. Pokud by toto někdy nastalo, byla by to obrovská facka Kristu!

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami uvěřili v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni Kristovou vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!“
Bible 21, Galatským 2,16

Třetí chrám
Model Třetího chrámu

Pravda o Třetím chrámu
Ježíš předzvěděl své ukřižování (zboření chrámu) a zmrtvýchvstání (postavení chrámu svého oslaveného těla). „Božím chrámem“ je myšlen křesťan – člověk, který přijal vírou Ježíše Krista za Pána a Spasitele a koná Jeho vůli. Jinak řečeno, lid Nové smlouvy, Boží Izrael.

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible 21, 1. Korintským 6,19-20

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16-17

„Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid.“
Bible 21, 2. Korintským 6,16

Je to jako s Nebeským Jeruzalémem, což je Kristova nevěsta (Zjevení 19,7-9; Efezským 5,25-27; 2. Korintským 11,2), Kristova církev.

„Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.“
Bible 21, Zjevení 21,2

Antikrist
„Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!“ je o falešných prorocích (falešných učitelích – antikristech) a křesťanech (čemu věří). Falešní proroci učí bludy a křesťané těmto bludům věří. Tím se tito antikristé „usazují“ v myslích křesťanů (Božím chrámu). Jak se tito lidé vydávají za Boha? Vemte si, kolik známých křesťanských učitelů přímo nebo nepřímo prohlašuje: „Já jsem pomazaný!“. Boží slovo nás varuje, že v posledním času (což je od Ježíše: 1. Jan 2,18; Židům 1,1-2; 1. Petr 1,19-20), přijdou tito falešní křesťané a budou Boží děti svádět k bludům.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

“Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.”
Bible 21, Matouš 24,4-5

Ve výše uvedených verších stojí “Mesiáš”, což hebrejsky “מָשִׁיחַ”‎‎, v doslovném významu znamená “Pomazaný”. Pomazaný = Bůh Ježíš Kristus. „Já jsem pomazaný!“, může mít význam „já jsem Bůh!“.

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist. Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2. Jan 1,7-11

Závěr
Apoštol Pavel doslovně říká, kdo/co je Boží chrám: „Copak nevíte, že jste Boží chrám?“. Proč se jednoduše nedržet Božího slova, tak jak je napsáno. Teorie o stavbě kamenného Třetího chrámu v Jeruzalémě, není překrucování Božího slova, nýbrž čistá spekulace. Jde vědomé nebo nevědomé svádění Božích dětí k bludu. Nespoléhejte se na světské informace ani informace od křesťanů. Všechno si máme prověřovat, všechno máme rozsuzovat (na základě Písma, Duchem Svatým)!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible 21, Skutky 17,11

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.”
Bible 21, 1. Jan 4,1

Pokud budete chtít dělat něco vlastní silou, půjdete cestu k odpadnutí a budování  Babylónu. Nechte se vést Duchem Svatým, nejen při studiu Písma, ale i ve všedních záležitostech. Modlete se, aby Vám byla zjevena pravda a Boží vůle. Amen.

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem.“
Bible 21, Galatským 5,16-18

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Bible 21, Galatským 5,25