Je kouření cigaret hřích?

I přes neustálé zdražování cigaret, má mnoho dnešních lidí závislost na tabáku (nikotinovou závislost). Jen v České republice je přes 2 miliony kuřáků! Nikotinová závislost je podle lékařů chronickou nemocí. Kouření je příčinou mnoha závažných nemocí (onemocnění srdce, onkologická onemocnění atd.). Na nemoci způsobené kouřením zemře polovina kuřáků, a to v průměru o 15 let dříve, než kdyby nekouřili.

Kouření a křesťan
Kouření není v Písmu přímo označeno za hřích, avšak z různých pasáží plyne, že jde o hříšné jednání. Křesťan, který kouří,  devastuje „své“ tělo. Vědomě ničí tělo, které patří Bohu a je příbytkem Ducha Svatého! Křesťan má svým tělem vzdávat čest Bohu, ne ho záměrně poškozovat (kouřením, přejídáním atd.).

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.”
Bible 21, 1. Korintským 6,19-20

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,16-17

Co všechno děláme, máme dělat k Boží slávě.

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Bible 21, 1.Korintským 10,31

Je potřeba si přiznat, že rituál kouření je pro většinu kuřáků závislostí, modloslužbou, zotročením. Křesťan, který má na něčem stvořeném závislost, má něco na úroveň modloslužby, hřeší a měl by činit pokání!

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Bible 21, Zjevení 21,8

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible 21, 2. Petr 2,18-19

Závěr
Není pochyb o tom, že kouření škodí zdraví (je pro člověka nebezpečné). Důvodů, proč přestat kouřit, je mnoho, například zdraví, peníze, vaše okolí… Pro každého člověka je kouření vědomé poškozování zdraví a hřích. Pro křesťana je to také zarmucování Ducha Svatého.

„Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.“
Bible 21, Efeským 4,30

Pěstovaný a ignorovaný hřích, dlouhodobé žití ve vědomém hříchu, je pro Boha problém! Díky tomu nemusíme mít Boží požehnání. Křesťan by neměl dlouhodobě žít ve vědomém hříchu. Kouření není o nic méně odpustitelný hřích, než každý jiný. Kouření je hřích, kterého bychom měli zanechat, proto čiňte pokání (hřích poznat, vyznat, opustit). Zbavit se kouření není  jednoduché, ale s Boží pomocí jde všechno!

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Bible 21, Židům 10,26-27

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.
Bible 21, 1. Jan 1,8-10

„Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme.“
Bible 21, Efeským 3,20