Teorie o „vytržení“ je falešná teorie o druhé šanci uvěřit v Krista

Část křesťanů věří, že Ježíš přijde pod nebeskou klenbu „tajně“ (na oblaka) a tehdy nastane první vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe. Poté zanechaní budou dlouhodobě žít na zemi. Toto uchvácení je nesprávně nazýváno „vytržením“. Nebezpečí této teorie je v tom, že hovoří o období (doslovném sedmiletém období) určeném k přehodnocení lidských životů, kdy zanechaní lidé dostanou druhou šanci uvěřit v Krista.

Doporučené články k prostudování: Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible, Význam čísla sedm v Bibli

Prosím vás, žádná druhá šance nebude! Boží slovo říká, že spásný den je teď!

“Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď!
Bible 21, 2. Korintským 6,2

Spásný den teď je pro všechny ty, kdo jsou v Ježíši Kristu.

“Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.”
Bible 21, Galatským 3,28

Spásný den teď je i pro Židy!

Doporučený článk k prostudování: Židovská rouška mizí už celá staletí!

“Jejich myšlení se ovšem zatvrdilo. Až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá – odnímá se totiž jen v Kristu. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí.”
Bible 21, 2. Korintským 4,14-16

„Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.“
Bible 21, Skutky 21,20

Boží slovo říká, že první vzkříšení (uchvácení věrných do Nebe) nastane v poslední den staré země. Poslední den znamená, že už potom žádný další den nebude (skončí čas).

“Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal. A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.”
Bible 21, Jan 6,38-40, 44, 54

Ježíšovo podobenství říká, že spravedliví i zlí rostou spolu až do žně!

“Pověděl jim další podobenství: „Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?‘ Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.‘ Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?‘ Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.‘“
Bible 21, Matouš 13,24-30

Jeden bude vzat a druhý zanechán
Bude během Ježíšova sestoupení pod klenbu, jeden bude vzat a druhý zanechán? Ano. Jedni budou spaseni a druzí zanecháni k likvidaci. Boží slovo neříká, že zanechaní budou dlouhodobě žít na zemi.

Biblická pasáž, která o tomto hovoří, nejprve zmiňuje dny Noeho, kdy byla jedna skupina zachráněna (jedni vzati) a druhá zanechána (jedni zanecháni) k likvidaci (zničení potopou). Dále jsou zmíněny dny Lota a obyvatelé Sodomy. Tady opět vidíme dvě skupiny lidí – jedna byla vzata z města a zachráněna, druhá zanechána ve městě k záhubě (ohněm). Podobně tomu bude ve chvíli, kdy Ježíš podruhé sestoupí pod klenbu. Jedna skupina bude vzata do Nebe (uchvácení Církve) a druhá skupina bude zanechána na zemi k likvidaci (ohněm). Ježíš nepřímo hovoří o likvidaci těl zanechaných v době Jeho druhého příchodu pod klenbu: „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“.

“Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě, ať nesestupuje, aby je pobral; a také kdo bude na poli, ať se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít; jedna bude vzata a druhá zanechána.“ „Kde, Pane?“ zeptali se ho. „Kde je mrtvola, tam se slétnou supi,“ odpověděl. Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:”
Bible 21, Lukáš 17,26-37 a 18,1

Sergej Miháľ
Bratr Sergej Miháľ ve své knize Vytržení píše o tajném „vytržení“. V knize uvádí, že „vytržení“ nastane do roku 2024. Uvádět nějaké období, kdy Ježíš sestoupí pod nebeskou klenbu, to je nejen velmi odvážné, ale hlavně to z člověka dělá falešného proroka!

“Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.”
Bible 21, Skutky 1,7

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec. (…) Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.“
Bible 21, Matouš 24,36 a 42

Jde o falešné evangelium, velmi nebezpečné učení
Učení o tajném „vytržení“ může někoho zavést do nebdění, do vědomého a pěstovaného hříchu… Proč bdít, když bude druhá šance… Proč nehřešit a nečinit z toho pokání, když bude druhá šance… Je to podobné jako s učením o nemožnosti ztratit spasení. Mohu si žít jak chci, když už mám spasení jisté…

Doporučený článek k prostudování: Jednou spasený – navždy spasený?

Boží slovo říká, že Ježíšův příchod pod nebeskou klenbu nebude tajná událost. Boží slovo říká, že zanechaní lidé, nebudou žít na zemi dlouhodobě.

“Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.”
Bible 21, Matouš 24,27

Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími – vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví.”
Bible 21, 2. Tesalonickým 1,7-10

Falešná teorie o „vytržení“ a druhé šanci uvěřit v Krista, je velmi nebezpečné učení, které šíří falešní proroci.

“Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!”
Bible 21, Galatským 1,6-9

“Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.”
Bible 21, Římanům 16,17-18