Nastane „vytržení“ Církve do roku 2024?

Sergej Mihál ve své knize Vytržení píše, že do roku 2024 dojde k „vytržení“ Církve (tajnému příchodu Ježíše Krista, vzkříšení a uchvácení všech spasených do Nebe). Konkrétně bratr Mihál píše, že by tato událost nastane mezi roky 2015-2024. Zanechaní lidé prý budou žít dlouhodobě na Zemi. Viditelný (doslovný) příchod Ježíše Krista má podle Mihála nastat mezi roky 2043-2052. Bratr Mihál události po „vytržení“ popisuje takto:

„Miliony lidí budou svědky okamžitého zmizení někoho ze svého okolí. Televizní štáby budou neustále vysílat svědectví těch, kteří viděli, jak se před jejich očima někdo ztratil. Destrukce a katastrofy budou přítomné na každém kroku. Auta bez řidičů, kteří byli za jízdy vytrženi. Ucpané dálnice a kolaps dopravy. Média budou mít jediné téma: “Kam zmizely tisíce lidí?”. Celým světem to otřese na nejvyšší míru. Havarovaná letadla bez pilotů a zdevastovaná letiště…“

Dojde k „vytržení“ do roku 2024?
Boží slovo nám nic takového neříká. Od bratra Mihál je velmi troufalé stanovovat nějaké období vzkříšení, protože Ježíš jasně řekl:

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Stát Izrael
Problém je, že bratr Mihál se upíná na Stát Izrael, který je součástí satanova království (Jeruzalémský syndrom, kabalistický hexagram ✡, Gay Pride v Tel Avivu…). Nutno říct, že dnešní Izrael má hranice úplně jinde, než tomu bylo v biblických dobách (je mnohem menší). Stát Izrael není to stejné, co země izraelská! Bratr Mihál nebiblicky vychází ze Svátku troubení – vydává je za Boží polnice (polnice, které troubí z Nebe). Bratr Mihál naprosto ignoruje biblický fakt, že je tady Tělesný Izrael (obyvatelé Státu Izrael) a Duchovní Izrael (každý, kdo má Krista za Pána a Spasitele). Duchovní Izrael jsou křesťané z celého světa.

„Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané (které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci). V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši! Kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny.“
Bible 21, Efeský 2,11-13 a 19

„To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření. Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael.“
Bible 21, Galatským 6,15-16

„Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož Pána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají.“
Bible 21, Římanům 10,12

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.“
Bible 21, Římanům 2,28-29

Židé, kteří nemají Ježíše za Mesiáše, přistupují k falešnému bohu (k démonům), jsou to nepřátelé evangelia, bludaři a antikristové. Bez Krista nemohou být spaseni!

„Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.“
Bible 21, 1.Jan 2,22-23

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

„Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“
Bible 21, 1.Jan,5,12

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.“
Bible 21, 2.Jan 1,7

„Pokud jde o evangelium, stali se ve váš prospěch Božími nepřáteli; ale pokud jde o vyvolení, zůstávají díky praotcům jeho přáteli.“
Bible 21, Římanům 11,28

Není vaše věc znát časy a doby!
Křesťan by měl dychtit po příchodu Pána Ježíše – přijď Pane Ježíše právě teď, ať není žádné zítra! Dychtit neznamená, že budu stanovovat období Ježíšova příchodu. Máme očekávat a bdít!

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.“
Bible 21, Marek 13,32-37

Není pochyb o tom, že druhý příchod Krista a s tím související „vytržení“ (resp. uchvácení) Církve nastane. Toto nastane v nejposlednější den staré země, tehdy skončí čas.

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 4,15-18

„Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

„Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt.“
Bible 21, 1. Korintským 15,20-26

Neupínejte se na to, kdy Ježíš přijde. Žijte v pokoji – mějte v sobě Boží pokoj, dychtivě vyhlížejte příchod Božího dne, nové Nebe a novou Zemi. Myslete na to, že primárním posláním Církve je kázat evangelium. Amen.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,9-13