Kdo koná bohoslužbu v neděli, má znamení šelmy a skončí v „pekle“?

Církev adventistů sedmého dne naprosto scestně učí, že křesťan, který koná bohoslužbu v neděli, má znamení šelmy patří antikristovi a ve finále skončí v „pekle“. Podle adventistů je kriticky důležité, aby křesťan konal bohoslužbu v sobotu. Adventisté považují za šelmu, antikrista (666) římskou církev a papežský úřad.

Adventisté jsou mimo!
Je potřeba si uvědomit, že Bůh Ježíš Kristus je Pánem nad sobotou. Křesťané nežijí pod Zákonem (musíš dodržovat sobotu, platit desátky atd.), ale pod milostí našeho milovaného Pána Ježíše Krista.

„Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou.“
Bible 21, Matouš 12,8

„Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“
Bible 21, Jan 5,15-16

“Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.”
Bible 21, Římanům 6,14

Adventisté k Evangeliím hereticky přidávají příkaz sedmého dne (což je mimochodem v ČR neděle!) a placení desátků. Toto je jiné (falešné) evangelium a jiný bůh! Určitě ruce pryč od adventismu, neboť jde o učení démonů!

Co je znamením šelmy?
Co se týče knihy Zjevení (13,16-17), která zmiňuje znamení šelmy, je potřeba si uvědomit, že řecké slovo pro “značku, znamení, cejch” je χαραγμα, charagma (charakter – povaha, souhrn vlastností člověka). Vyložit to lze tedy tak, že čelo symbolizuje mysl (víru, intelekt, rozum, myšlenkový život) a ruka jednání (činy, dovednost). Čelo je symbol pro mysl, kde je “umístěna” Kristova mysl nebo antikristova mysl – myšlení šelmy. Lidé, kteří mají myšlení Ducha jsou pravým tělem Krista. Lidé, kteří mají tělesné myšlení jsou tělem antikristovské šelmy.

„Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť  není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu.“
Bible 21, Římanům 8,6-7

“Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.”
Bible 21, Matouš 5,30

Boží slovo říká, že člověk může mít vypálenou nefyzickou značku (cejch, pečeť) ve svém svědomí (v myšlení). Svědomí je vnitřní stav člověka, který vede soudy o tom, co sám vykonal nebo co se chystá vykonat.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

“Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své,”
Kralická, 1. Timoteus 4,1-2

“Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí.”
ČSP, 1. Timoteus 4,1-2

Není pochyb o tom, že vypálená značka (cejch, pečeť) nemusí být vždycky fyzická. Vždyť  člověk, ve chvíli, kdy uvěřil v Krista, byl označen pečetí Ducha Svatého (označen pro člověka neviditelnou pečetí, značkou). Spasení je možné pouze v Ježíši Kristu. Pokud někdo nemá Kristův cejch na čele a na ruce, nebude zachráněn.

“V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.”
Bible 21, Efeským 1,13

“Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.”
Bible 21, 2. Korintským 1,21-22

“A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.”
Bible 21, Zjevení 14,1

“Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno.”
Bible 21, Zjevení 22,4

Božím znamením je myslet a konat podle Božího slova. Znamením šelmy je přemýšlení a skutky podle světa, těla a ďábla. Šelma (antikrist) je ten starý hříšný člověk, který je plný pýchy, hněvu, závisti, nenávisti, agrese… Důsledek znamení šelmy je popření pravého Krista, víra ve falešného Krista (falešné křesťanské učení – římský katolicismus, adventismus, Hnutí Víry…), uctívání falešného krista. Křesťané, kteří mají víru v pravého Krista, jsou průběžně pečetěni na čele Boží pečetí (Zjevení 7,3). Ostatní (nevěřící, falešní křesťané) jsou průběžně cejchováni na čele a pravé ruce znamením šelmy. Buďto lze přijmout Boží znamení, nebo znamení šelmy. Všichni nevěřící přijímají znamení šelmy tím, že odmítají Krista a jeho úžasnou moc. Tím se klaní šelmě. Kdo nepřijímá znamení šelmy, ten není koupen (sveden) satanovým systémem. Takový člověk patří Ježíši, je vykoupen a není zaprodán ďáblu. Člověk odmítající znamení šelmy, není koupen, zaprodán. Ježíš křesťany vykoupil a pokud se k Němu upnou, nikdo je nemůže koupit ani prodat.

“Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!”
Bible 21, Zjevení 7,3

Šelma, antikrist není pouze nevěřící člověk, je to také ďábel a jeho království. Ďábel chce, aby člověk nepřijal Boží znamení (Krista), ale znamení šelmy (aby byl otročen ďáblovým královstvím). Ďábel se snaží lidi všemožně zotročit, dostat je do modloslužby, zastínit jim pravého Boha… Nedej se!

“Kdo není se mnou, je proti mně”
Bible 21, Matouš 12,30

Závěr
Kdo koná bohoslužbu v neděli, má znamení šelmy a skončí v „pekle“? V žádném případě! Křesťan může bez postihu konat bohoslužbu v neděli, pondělí, úterý… Utíkejte od adventistického učení, neboť vede křesťany do otroctví, strachu a duchovních problémů. Adventistické učení je prosáklé herezí, modloslužbou, lží, manipulací, falešným proroctvím… Adventismus je velice nebezpečný kult, který je založený na falešné prorokyni Ellen G. Whiteové (1827–1915).