Budou všichni lidé spaseni?

Hovoří Bible o spasení všech lidí?
Existuje pseudokřesťanské učení o spasení všech lidí. Podle tohoto učení všichni lidé dojdou k poznání Pravdy. Každý člověk přijme Ježíše Krista jako vykupitele z hříchu, někdo v tomto věku, jiný ve věku budoucím.

Toto falešné učení lze vyvrátit mnoha biblickými verši, například:

„Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.“
Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Bible 21, Zjevení 22,12-15

„V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči!“
Bible 21, Žalm 101,7

„Bratří, jestliže by kdo z vás pobloudil od pravdy, a někdo by jej napravil, Věziž, že ten, kdož by odvrátil hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti a přikryje množství hříchů.“
Kralická, Jakub 5,19-20

„Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy, ale jen hrozné očekávání Božího soudu, kdy zuřící oheň pohltí jeho odpůrce.“
Bible 21, Židům 10,26–27

„A jestliže tě svádí tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny.“
ČSP, Matouš 18,9

„Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se [bez příčiny] hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: „Raka“, propadne veleradě. Kdo by mu řekl: „Blázne“, propadne ohnivé Gehenně.“
ČSP, Matouš 5,22

„A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabíti; než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni.“
Kralická, Matouš 10,28

„Víte zajisté o tom, že žádný smilník aneb nečistý, ani lakomec, (jenž jest modloslužebník,) nemá dědictví v království Kristově a Božím.“
Bible 21, Efeským 5,5

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, Galatským 5,19-21

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, 1. Korintským 6, 9-10

„Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život.“
Bible 21, 1.Jan 3,15

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 1,8-9

„V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. (…) Přenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
Bible 21, Zjevení 21, 22 a 26-27

Závěr
Není pravda, že všichni lidé budou spaseni. Bible říká, že pouze málo lidí bude spasených. Spasení se projevuje věčným životem a společenstvím s Bohem. Všechny nespasené čeká druhá smrt v ohnivém jezeře.

„Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.“
Bible 21, Matouš 7,13-14

„Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci.“
Bible 21, Lukáš 13,24

„Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.“
Kralická, Zjevení 21,8

Není pravda ani to, že Bůh přeurčil jednu skupinu lidí k životu věčnému a druhou ke zkáze (kalvinismus).

Ježíš se nechal ukřižovat za všechny lidi! Ježíš zemřel za každého člověka, ale jeho smrt zachrání jen toho, kdo v Něho věří. Amen.

Doporučený článek k prostudování: Pán Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,4-6