Zahajovací ceremoniál her v Commonwealthu, byla satanova šou

Jak víme z předchozích let, satan a okultní elita, která ho následuje a uctívá, miluje zahajovací ceremonie. Dělá z nich okultní obřady, které mají vyvyšovat satana a jeho plány. Zahajovací ceremoniál her v Commonwealthu, byla jedna velká satanova šou, která ho uctívala. Co vy na to?

Doporučené články k prostudování: Olympijské hry jako satanistický obřad, Otevření Gotthardského tunelu – neuvěřitelná satanistická show

Hry v Commonwealthu
Hry v Commonwealthu je mezinárodní sportovní událost, pořádaná převážně pro sportovce ze zemí společenství Commonwealth. Koná se každé čtyři roky a účastní se jí cca 5 000 sportovců.

Zahajovací ceremoniál her v Commonwealthu (srpen 2022) 
Letošní zahajovací ceremoniál her Commonwealthu, byl viditelný okultní obřad, který uctíval satana a jeho démony. Pojďme se na to podívat pod drobnohledem…

Vše začalo odkazem na „vševidoucí oko“ (tzv. oko satana).

Následně se v animaci objevil vyumělkovaný „saturn“ jako synonymum pro satana (ďabla). Pro satanisty je „saturn“ symbol satana. Slovo „saturn“ má být odvozené od slova „satan“.

Už starý židovský národ uctíval různé světelné objekty, které se nacházejí na nebeské klenbě. Mimo jiné „saturna“!

Doporučený článek k prostudování: Je židovská hvězda ✡ totožná s hvězdou falešného boha Remfana?

„Nosili jste svého „krále“ Sakúta a hvězdu svého „boha“ Saturna – obrazy, jež jste si museli sami udělat? Proto vás vystěhuji až za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů – tak se jmenuje.“
Bible 21, Amos 5,26-27

Světelné krystaly padají na zemi. Bible říká, že třetina hvězd byla svržena na zemi – satan a jeho démoni.

„Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem.“
Bible 21, Zjevení 12,3-4

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,9

Žena nalezne krystal (padlou hvězdu – padlého anděla) a promlouvá k němu (k démonům).

Dále byla divákům ukázána britská královská rodina (okultní elita) v plné parádě…

Na scéně jsou démonické tváře, aby bylo vidět, jací duchové tento rituál vedou.

A ejhle, je tady rituál s krystaly, které mají zobrazovat padlé anděly včetně satana. Na vše dohlíží satan (viz. démonická tvář v ohni). Démonická šou začíná!

Nastává další rituál s krystaly pod věží, který odkazuje na temné síly.

Věž se proměnila a vyrostla. Pod ní jsou zotročení lidé, kteří slouží satanu.

Nyní má věž na samém vrcholu oko. Zjevně jde o odkaz na pyramidu s „vševidoucím okem“.

Následně dole pod věží hraje chaotická hudba, která uctívá satana. Satan je mistr zmatku a chaosu. Démonické postavy s rohy odkazují na satana.

Démonická postava s rohy (satan) se vysmívá křesťanství a křesťanům.

Nastává rituál s rohy jako odkaz na satana. Lidé zdraví satana!

Rituál se přibližuje k samému vrcholu. Zotročení lidé táhnou zlověstného obřího býka…

Býk byl vypuštěn a chce být uctíván.

Na býku sedí žena (žena sedící na rudé šelmě, viz. Zjevení 17. kap.). Poslušní lidé býka uctívají. Jde o odkaz na oklamané a zhypnotizované lidi (antikristy), kteří oddaně slouží a otročí pánu zla a jeho  království (Babylonu). Babylon je vládnoucí systém tohoto padlého světa, jehož falešným bohem je satan. Pod Babylon mimo jiné spadají všechny falešné křesťanské směry (římský katolicismus, adventismus, Hnutí Víry atd.), falešné církve a všichni pseudokřesťané.

„Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva a na čele měla napsané tajemné jméno:
VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.“
Bible 21, Zjevení 17,3-5

Býk (satan, světský systém) je maximálně spokojen – většina lidí se mu klaní a tím pádem odmítá pravého Boha. Existují pouze dva druhy lidí: antikristové (ateisté a pseudokřesťané) a pravý křesťané (pravý Židé). Spaseni budou pouze pravý křesťané. Buďto lze přijmout Boží znamení, nebo znamení šelmy.

Doporučené články k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

„Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.“
Bible 21, Zjevení 14,9-10

Závěr
Zahajovací ceremoniál her v Commonwealthu, byla ubohá satanova estráda, která by mohla duchovně probudit zhypnotizované lidi, kteří bezmezně důvěřují médiím, školskému systému a vědě. Tento ceremoniál dokázal, že satan je reálná bytost. Pokud existuje satan (zlo), tak musí také existovat Bůh (dobro)!

Pokud to nevíš, satan je jako pejsek uvázaný na vodítku a to vodítko pevně drží Pán Ježíš Kristus, který má absolutní moc všude ve stvoření. Satan ví, že jeho likvidace v ohnivém jezeře se nezadržitelně blíží. On ví, že nemá život věčný. Ty ale můžeš mít život věčný! Pán Ježíš Kristus je cesta k Bohu a věčnému životu v Nebi.

Doporučené články k prostudování: Film Ježíš, Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18