Ďábel hlupák

Satan (ďábel) je andělská duchovní bytost, kterou stvořil Bůh. Bůh ho původně stvořil jako krásného anděla (cheruba), který byl poslušný Bohu. Jenže pouze do určité chvíle. Tento anděl zpychl, vzepřel Bohu a byl vyhozen z Nebe. V tu chvíli se z něj stal satan (odpůrce), nebo také ďábel (pomlouvač, žalobce).

Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Pro množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě, zastírající cherube, zprostřed ohnivých kamenů. Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali.“
ČSP, Ezechiel 28,13-17

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,7-9

Z pohledu jeho schopností, je to chytrá bytost. Nicméně z pohledu věčnosti, je to velký hlupák. On mohl mít život věčný, ale nepochopitelně se rozhodl pro věčné zatracení, odsouzení. Tady vidíme, že pýcha opravdu předchází pád (Přísloví 18,12).

„…vládce tohoto světa je již odsouzen.“
21, Jan 16,11

Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. “
Bible 21, Zjevení 20,10

Ďábel je odstrašující případ toho, jak by žádný člověk neměl jednat. Amen.

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible 21, Koloským 3,15