Lze se spojit se svým andělem strážným?

Mohou se lidé spojit se svým andělem strážným? Je závadné si přivolávat anděla?

Proč přivolávat strážné anděly?
Podle některých lidí to posiluje psychiku i fyzické zdraví. Rozvíjí to přirozenou intuici, která je lidem vlastní. Zvyšuje to sebevědomí, protože má člověk pomocníka pořád u sebe. Člověk už není nerozhodný a víc vnímá krásu světa kolem sebe.

Toto jsou lži!

Přivolávat anděla je závadné a duchovně nebezpečné!
Božího anděla není potřeba přivolávat, neboť ho má každý, komu se má dostat spásy (křesťan).

„Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.“
Bible 21, Židům 1,14

Kdo ke spáse nejde, nemá strážného anděla ani si ho nijak nemůže přivolat. Je rozhodně závadné, anděly přivolávat, promlouvat k nim a modlit se k nim. Pokud někdo komunikuje s anděly, přivolává padlého anděla (démona), neboť vykonává okultismus! Takový člověk musí očekávat duchovní problémy, neboť se dobrovolně vydal zlomyslným démonům a ti mají na něm legální právo parazitovat. Dotyčný může slyšet hlasy, zažívat depresivní stavy, spánkovou paralýzu, strach bez příčiny atd.

Doporučený článek k prostudování: Modlitby k andělům

Pozor, démoni se rádi maskují za dobro. Mariánská zjevení, duchové zemřelých, channeling, automatické písmo, to všechno je podvod démonů!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21,  2. Korintským 11,14

Boží andělé existují
Boží andělé existují, ovšem jsou to pouze Boží služebníci a Boží poslové. O tom, co mají andělé vykonat, rozhoduje Bůh. Proto se modlete výhradně k Bohu, ne k andělům ani zemřelým lidem (Marii atd.).

„Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. (…) Potom ti dva Lotovi řekli: „Koho tu ještě máš – zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.“
Bible 21, Genesis 19,1 a 12-13

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 1,8-9

„Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible 21, Matouš 13, 49-50