Má každý člověk anděla strážného?

Existují andělé strážní? Má každý člověk přiděleného anděla strážného? Je možné s anděly komunikovat?

Anděl strážný
Někteří lidé včetně některých křesťanů věří, že každý člověk má svého osobního anděla strážného, který ho chrání. Někteří lidé anděly vidí a komunikují s nimi. Modlitby k andělům doporučují římští katolíci. Někteří lidé o svých setkáních a rozhovorech s anděly píší články a vydávají knihy.

Andělé skutečné existují
Křesťané berou vírou, že existuje duchovní svět a andělé od Boha. Boží andělé jsou reálné duchovní bytosti, Boží služebníci a poslové, kteří plní Boží příkazy. V Bibli nikde nestojí, že má člověk s anděly navazovat kontakt (modlit se k nim apod.). Modlitba náleží výhradně Bohu, ne andělům ani zemřelé Marii (matce Ježíše). Pokud se někdo snaží komunikovat s Božím andělem nebo Marií, otevírá bránu padlým andělům (démonům)! Takový člověk musí očekávat velké duchovní problémy.

Doporučený článek k prostudování: Může se člověk modlit k andělům?

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible 21, Matouš 6,6

„Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, poslušní jeho slova!
ČSP, Žalm 103,20

Na Hospodinův rozkaz ke mně promluvil anděl:“
Bible 21, 1. Královská 13,18

„A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy.“
Bible 21, Skutky 12,23

„Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. (…) Potom ti dva Lotovi řekli: „Koho tu ještě máš – zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.“
Bible 21, Genesis 19,1 a 12-13

Má každý člověk anděla strážného?
Nemá. Boží andělé jsou strážci a ochránci lidí, kterým se má dostat spásy.

„Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.“
Bible 21, Židům 1,14

Komu se má dostat spásy? Spásy se dostaneme všem lidem, kteří mají víru v pravého Ježíše Krista. Není podstatné, zda někdo věřil v Krista větší část svého života, nebo v Něho uvěřil těsně před pozemskou smrtí. Pozor, víra ve falešného krista, neznamená spásu! Bible říká, že existují lidé, kteří si říkají křesťani, ale nejsou jimi.

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Spásy se má dostat všem dětem, respektive všem dětem do určitého věku. Ve chvíli, až dítě dosáhne duševní zralosti (je schopné věřit v Krista, činit pokání a chápat smysl vodního křtu), začne období, kdy se samo může rozhodnout Krista.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

„Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích.“
ČSP, Matouš 18,10

„Bůh mě vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!“ Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít.“
Bible 21, Job 33,28-30

Pozor na padlé anděly!
Neexistují pouze dobří andělé (od Boha), existují také padlí andělé (nečistí duchové, démoni), kteří se z vlastní svobodné vůle vzbouřili proti Bohu a odmítli Boží lásku. Vůdce těchto andělů je ďábel. Ďábel a jeho démoni jsou uvězněni v čase a čekají na likvidaci v ohnivém jezeře. Démoni rádi lidi klamou, dávají jim falešné informace a falešná zjevení. Komunikace s anděly, andělská terapie, andělská energie, mariánská zjevení, UFO, kruhy v obilí, spiritismus, channeling, aura, karma, za tím vším se maskují démoni.

Démoni jsou mimořádně potěšeni, když si koupíte nebo darem dostanete sošku, figurku, která má zobrazovat dobrého anděla. Silně závadné jsou předměty, který mají moc nadpřirozeně chránit člověka nebo nějaké území před zlem. V podstatě jde o démonské předměty, které demonstrují démonickou moc.

Doporučený článek k prostudování: Andělé, andílci, andělíčci, víly – figurky, které skrývají zlo

Démonský předmět

„Běda těm, jenž přebývají na zemi a na moři; nebo ďábel sstoupil k vám, maje hněv veliký, věda, že krátký čas má.“
Kralická, Zjevení 12,12

„Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!
Bible 21, Matouš 25,41