Modlitba Zdrávas Maria

Zdrávas Maria (latinsky: Ave Maria) je jedna ze základních modliteb Římsko-katolické církve, oslovující Marii, matku Ježíše Krista.

„Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“

Může se křesťan modlit k zemřelé Marii?
Rozhodně ne! V Bibli není jediný záznam o tom, že by se Marie za nás u Boha Otce přimlouvala. Ježíš Kristus je přímluvce v Nebi, ne Marie.

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!
Bible 21, Římanům 8,34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

Nemáme a nesmíme se modlit k Marii ani k jinému zemřelému člověku, neboť je to obracení se na duchy zemřelých, hřích a duchovně velmi nebezpečné. Modlitby k Marii lze chápat jako druh spiritismu (komunikace se zemřelou osobou). Spiritismus je okultismus! Nemáme se modlit ani k andělům.

„ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina.“
Bible 21, Deuteronomium 18,11

Shrnutí
Modlitby k zemřelým lidem (Marii, „svatým“ atd.), předmětům (sošky, obrazy apod.) a andělům jsou nebiblické a silně závadné, neboť se jedná o démonské uctívání. Předmět a modlitba růženec je nebezpečný démonský předmět a modlitba k božstvu (k démonům). Kdo toto dělá, musí mít velké duchovní problémy (problémy s démony)!

„Ze zbytku dřeva si pak boha udělá, modlu, před níž se klaní a pokleká, a říká jí svou modlitbu: „Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“
Bible 21, Izaiáš 44,17

„Mějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.“
Bible 21, Deuteronomium 4,15-18

Modlitby k Marii mají přímou souvislost s Mariánským kultem, římskou modloslužbou, uctíváním falešných bohů. Mariánský kult je poměrně lehce odhalitelný podvod, který lidem přinášejí démoni. Kdo čte Bibli, vidí.

„Neboť  Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce.“
ČSP, Židům 4,12

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible 21, Skutky 17,11

Co se týče zjevení Marie (zjevení Marie v Međugorje, zjevení Marie v Garabandalu atd.), nejedná se o Boží dílo, je to dílo satana a jeho démonů.