Ateismus

Ateismus, ateisté
Slovo ateismus pochází z řeckého „atheos“ (a-theos), to znamená „bez boha“. Ateismus neuznává, popírá existenci nadpřirozených bytostí, duchů, duchovního světa. Ateismus popírá existenci Boha Stvořitele. Pravda o ateismu je taková, že uvádí lidi v klam. Ateisté jsou přesvědčeni, že žádný Bůh neexistuje a otevřeně, někdy až systematicky, Jeho existenci popírají. Ateismus je prostředek k žití pro tento život. Ateismus v extrémních případech vytváří v lidech nenávist vůči věřícím.

Ateista je přesvědčen, že existuje pouze hmotný svět.

Ateista věří ve Velký třesk a evoluci. Ač jsou tyto nauky ze sta procent založeny na spekulacích, ateista věří v jejich pravost. Bible nám říká, že i ateista, pokud půjde do přírody, může poznat, že to tady nevzniklo náhodou a bez příčiny.

„Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. “
ČSP, Římanům 1,18-20

Ateista věří, že život člověka nemá žádný smysl kromě uspokojování vlastních zájmů a potřeb. Proto si užívá život plnými doušky. Pravda o žití tady je taková, že člověk má hledat Boha a žít s Ním dnes a denně.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. „Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.“
Bible 21, Skutky 17,24-28

Ateisté často říkají: „Na co si nemůžu sáhnout, tomu nevěřím.“ Myšlenky také nejsou vidět a s jistou víme, že existují.

Ateisté také často říkají: „Věřit v nadpřirozeno v 21. století?“ Řada lidí, kteří si myslí, že jsou ateisté, věří v nadpřirozeno! Tolik ateistů věří předpovídačům budoucnosti (kartářky, horoskopy…) a na osud.

Ateisté Boha nekompromisně odmítají, na druhou stranu o Něm často hovoří – braní Božího jména nadarmo (ježíšikriste, ach bože, panebože, prokristovyrány, prokristapána, ježíšmarjá…). Pozor, jde o výrazy klení!

Řada ateistů bere vědu jako zdroj pravdy. Základem vědy je totiž ateismus.

Závěr
Ateismus popírá existenci Boha, Ježíše Krista. Ateismus je antikrist. Ateismus je silný nástroj k zakrývání Boha a Nebe. Ateismus je součástí široké cesty, která vede do ohnivého jezera.

„Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí.“
Bible 21, Matouš 7,13

Ateisté žijí v sebeklamu. Ač si to neuvědomují, ateismus je stejně jako kterékoliv náboženství založeno na víře, vlastně se od náboženství ničím podstatným neodlišuje. Většina nevěřících se s pohrdáním dívá na věřící. Je to poměrně úsměvné, protože mají mnoho společného – víru. Jedni věří, že Bůh existuje a druzí, že neexistuje.

Ateismus je antikristovské náboženství.

Je potřeba myslet na to, že nebojujeme proti ateistům, lidem. Každý člověk se potřebuje smířit s Bohem tím, že pozná Pána Ježíše Krista.

Doporučený článek k prostudování: Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12