Nezabíjete nenarozené děti! Je to vražda!

Nezabíjejte nenarozené děti! Jsou to živé bytosti už při početí!

Zabití nenarozeného dítěte je vražda, kterou vykoná lékař. Ano, vzhledem k okolnostem, můžeme lékaře, který na žádost matky usmrtí nenarozené dítě, považovat za vraha. Bible:

„Nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud.“
Bible, Matouš 5,21

Život člověka začíná už při početí. Bible:

„Tvé oči viděly i můj zárodek a ve tvé knize byly zapsány všechny jeho části.“
Bible, Žalm 139,16

Dítě je lidskou bytostí od doby svého početí. Bible:

„Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali!“
Bible, Job 3,3

potrat

Zrození dítěte je Boží vůle. Bible:

„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“
Bible, Jeremiáš 1,5

Bůh neříká: Vražděte nenarozené děti. Bůh říká: Ploďte a množte se. Bible:

„A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“
Bible, Genesis 1, 28

Prosím vás, nezabíjejte nenarozené děti!