Nezabývejte se nekonečnými rodokmeny

Co je to rodokmen?
Jde o tabulku, která zaznamenává všechny syny a dcery pokud jsou manželskými potomky mužů pocházejících z manželství zakladatele rodu. Rodokmen nezaznamenává nemanželské děti synů atd.

Rodokmen za úplatu
Dnešní lidé si nechávají vypracovávat rodokmeny u firem nebo fyzických osob. Vytvoření rodokmenu je dneska v kurzu – lidé chtějí vědět o svých předcích. Chce to však peníze… Přiznejme si, že jde o dobrý byznys. Je potřeba si uvědomit, že vypracování rodokmenu za úplatu je velmi pochybné! Věrnost lidí za světa byla je a bude vždycky dost mizerná. Velmi pochybné je určováním předků podle DNA. Toto lze považovat za pouhou statistiku. Na základě tohoto testu, dva lidé mohou vypadat hodně příbuzně, ale ve skutečnosti nemají za poslední stovky let žádného společného předka.

Nezabývejte se nekonečnými rodokmeny
Boží slovo říká, že se nemáme žádným způsobem zabývat rodokmeny.

“Ať už se přestanou zabývat bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře.”
Bible 21, 1.Timoteus 1,4

“Hloupým hádkám, vykládání rodokmenů, svárům a zákonickým sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodné a marné.”
Bible 21, Titus 3,9

Dneska není podstatné, kdo má jaké předky. Není důležité, jestli má někdo v rodokmenu Židy… Jde hlavně o to, aby uvěřil v Krista! Božími dětmi se stáváme skrze víru Ježíše Krista (jsme símě Abrahamovo).

„Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“
Bible 21, Galatským 3,26-28

Pouze lidé, kteří mají Krista za Pána a Spasitele, ti kteří pro Něj žijí, jsou símě Abrahamovo. Každý (Žid nebo kdokoliv jiný), kdo odmítá Krista, není símě Abrahamovo.

„Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k ní nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle: „a semenům,“ ale v jednotném: „a tvému semeni,“ čímž je míněn Kristus. (…) A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.
Bible 21, Galatským 3,15-16 a 29

Závěr
Je potřeba si uvědomit, že lidské rodokmeny jsou z lidského pohledu „nekonečné a nepřesné“. Vidíte tam akorát spoustu cizích lidí. Všichni máme tak obrovské množství předků, že je nepravděpodobné, že by v nich nebyl jediný Žid… Pokud se podíváme do minulosti, vidíme velké mísení Židů s nežidovským obyvatelstvem. Bylo to především koncem 19. století a hlavně ve 20. a 30. letech 20. století. I v Bibli je záznam o mísení Židů! Josef se oženil s Egypťankou a měl s ní děti.

„Farao Josefovi řekl: „Já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou!“ Tehdy dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. (…) Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole.“
Bible 21, Genesis 41,44-45 a 50

Další věc je, že dnešní lidé mají mnoho předků, o kterých nemají ani tušení. Většina lidí má „tajemné“ předky mimo rodokmen. To souvisí s „obrovským množstvím předků“. Nelze nezmínit znásilňování žen během válek. Vojáci ve všech válkách plenili města a znásilňovali ženy. Vzpomeňme napoleonské války, třicetiletou válku, první a druhou světovou válku… Další věcí jsou manželské nevěry a účelové křížení rodů. Je potřeba si přiznat, že není v lidských silách zjistit všechny naše předky jmenovitě. To ví pouze Bůh. Vždyť i podle rabínů z Izraele, většina dnešních Židů z Izraele neví, z jakého kmene pochází.

Nezabývejte se rodokmeny, zabývejte se tím nejdůležitějším – tím je náš Pán Ježíš Kristus!