Kde je satanův trůn? Kde bydlí satan?

Kdo je satan? Kde satan bydlí? Kde je satanův trůn?

Satan a jeho démoni
Satan, ďábel je padlý anděl, zlá duchovní bytost, která byla svržena z Nebe a s ním i jeho andělé – démoni. Satan a jeho démoni se nachází v čase, operují v „ovzduší“ – mezi zemí a nebeskou klenbou. Tedy tam, kde se pohybují lidé.

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,7-9

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

„I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech.“
Bible 21, Efeským 2,1-2

Kde bydlí satan?
Bible se zmiňuje o místě, „kde je satanův trůn“„kde bydlí satan“:

„Andělu církve v Pergamonu napiš: Toto praví Ten, který má ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, že u sebe máš přívržence učení Balaámova, který učil Baláka svádět syny Izraele k modlářským hodům a ke smilstvu. Podobně i ty máš přívržence učení nikolaitů.“
Bible 21, Zjevení 2,12-15

Pobývá snad satan na jednom konkrétním místě? Pokud vezmeme výše uvedené verše v kontextu, tak se Bible zmiňuje o městě Pergamon, které se vyznačovalo falešným náboženstvím, modloslužbou a uctíváním cizích bohů. Z toho plyne, že satan nepobývá na jednom konkrétním místě, ale „bydlí“ (má tam mimořádnou působnost a je mu tam dobře) tam, kde lidé vyznávají falešné náboženství, kde je modloslužba, kde se uctívá cizí bůh. Všechno toto je totiž dílo satana a jeho démonů! Satan (a jeho démoni) tedy „bydlí“ tam, kde se káže falešné křesťanské učení, kde se lidé klaní falešným bohům, kde uctívají modloslužebné předměty, kde se lidé modlí k zemřelé Marii (matce Ježíše), kde se děje falešné „vymítání démonů“ („svěcená voda“, krucifix, „svazování démonů“ apod.), kde káží ženy, kde se vykonává okultismus (např. pozitivní myšlení, pozitivní vyznávání uzdravení, hypnóza) a tak dále.

I V CÍRKVI SE MŮŽE „ZABYDLET“ SATAN!

„Mnozí první pak budou poslední a poslední první.“
Bible 21, Matouš 19,30

„Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha.“
Bible 21, 2. Jan 9

„Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé
Bible 21, Matouš 24,10-11

„Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Bible 21, 2. Korintským 11,4