Mohou křesťané nosit přívěsek Panny Marie?

Mohou křesťané nosit přívěsek s podobiznou Panny Marie? Ochrání vás přívěsek Panny Marie před zlem?

Přívěsek Panny Marie (talisman, amulet, medailon) katolíci neberou jako obyčejný amulet. Zpravidla ho nosí s vírou, že tím dosáhnou Boží milosti. Některými katolíky je tento předmět považován za ochranný předmět proti zlu. Někteří katolíci tvrdí, že k nim skrze tyto předměty Marie promlouvá. Jiní zase tvrdí, že je v těchto předmětech silná ochrana lásky Boží.

„V tomto měsíci si připomínáme, že Panna Maria k nám promluvila a pořád promlouvá skrze Zázračnou medaili, aby nám tak dala jistotu o existenci toho ZA. Medaile není výmysl nějaké zbožné ženy, či řádové sestry, je to dar z nebe, na přání z nebe, proto se nazývá zázračnou, protože tak působí, jako něco nebeské na této zemi. Vraťme tedy medailce tuto hodnotu. Neberme ji jako nějaký amulet, sympatický přívěsek, ale nosme ji s důvěrou, tak jak to žádala sama Panna Maria při zjevení 27. 11. 1830: Ti, co ji budou nosit s důvěrou, obsáhnou velké milosti. Berme tedy tento posvátný dar od Panny Marie do rukou, berme ho s láskou, důvěrou a vděčností.“
Zdroj: smmcz.eu

Všechno výše uvedené je satanův podvod. Co se týče talismanů, amuletů nebo medailonů se smyšlenou podobiznou Panny Marie, je to démonické (za těmi předměty stojí démoni). Je potřeba si uvědomit, že Marie je mrtvá, čeká na vzkříšení jako mnoho dalších zemřelých křesťanů. Marie se u Boha za lidi nepřimlouvá! Za lidi se u Boha přimlouvá Ježíš!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Bible 21, Římanům 8,34

Pokud se někdo modlí k Marii, modlí se k duchům zemřelých (démonům). Takový člověk vytváří otřesnou modloslužbu, hřeší! Další věc je, že Marie se nikde zjevovat nemůže, všechna zjevení údajné Panny Marie, je podvod démonů.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

„Chrání“ vás démon!
Pokud má někdo má podobiznu Marie jako předmět, který ho má nadpřirozeně (magicky) ochránit před zlem, chce být ve skutečnosti „chráněn“ démonem, dobrovolně se vydává démonům. Takový člověk je pod silným démonickým útlakem. Dá se předpokládat, že díky své víře v podvod, dříve nebo později, bude démonicky obsazený (démoni ho budou ovládat). Démonické  obsazení člověka jen tak nastat nemůže, tomu se musí člověk vydat sám (vírou v démonické učení, hříchem a mnohým dalším).

Pozor na obchodníky
Různé předměty s podobiznou údajné Panny Marie, prodává mnoho obchodníků a okultistů (někdy je to spojeno v jednom). Někteří hovoří o  léčivé síle Panny Marie, o energiích, které mají tyto předměty vyzařovat, o silné ochraně před zlem, uřknutím atd. Někteří obchodníci prodávají tyto předměty s tím, že jsou zasvěceni Panně Marii. Tím říkají, že za tím předmětem je démon, kterého někdo uvedl do služby. Tyto rituály vykonávají okultisté z různých částí země. Může docházet k zaříkávání do předmětů nebo do výrobní technologie, která slouží k výrobě předmětů. Okultisté a satanisté tzv. „svazují démony“ do předmětů a výrobních technologií!

Člověk, který nosí předmět se smyšlenou podobiznou Panny Marie, má démona pořád u sebe (pravděpodobně i v sobě). Takový předmět (démon) svému majiteli přináší velké utrpení. Majitel takového předmětu inklinuje k hříchu, může mít sklon k závislostem, může mít  halucinace, prožívat strachy bez příčiny atd.

Doporučuji každému, kdo má přívěsek s Marií, ať ho vyhodí. Je to samozřejmě na vás.