Símě Abrahamovo, synové Abrahamovi jsou lidé víry

Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany.

„Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.“
Bible 21, Galatským 3,13-14

Dneska je símě Abrahamovo, syn Abrahamův každý, kdo má víru v Pána Ježíše Krista, kdo žije pro Pána Ježíše Krista.

„Abraham, jak je psáno, „uvěřil Bohu a ten mu to počítal za spravedlnost“. Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: „V tobě dojdou požehnání všechny národy.“ Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem.“
Bible 21, Galatským 3,6-9

„Ne všichni z Izraele jsou totiž opravdu Izrael. Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: „Tvé símě bude povoláno v Izákovi.“ To znamená, že Božími dětmi nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení.“
Bible 21, Římanům 9,6-8

Dneska je pravý Izraelita, Duchovní Izrael, syn Abrahamův, Boží dítě každý, kdo má víru v Ježíše Krista a má obřezané srdce Duchem. Je jedno, zda je to Žid, Čech, Číňan… Tady vidíme, že Bůh s židovským národem neskončil! Žid však musí uvěřit v Krista. Toto se děje přibližně 2000 let – Židovská rouška u některých Židů už dávno zmizela.

„Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli. Nejde už o to, kdo je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena – všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení.“
Bible 21, Galatským 3,26-29

„Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak budu jejich Bohem a oni mým lidem.“
Bible 21, Židům 8,10

„Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru a má srdce obřezané Duchem, ne literou. Takový dojde chvály, nikoli od lidí, ale od Boha.
Bible 21, Římanům 2,28-29

Duchovní Izraelité jsou občané Nebeského Jeruzaléma. Jsi součástí Nebeského Jeruzaléma?

„neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím.“
Bible 21, Židům 13,14

„Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha – nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů,“
Bible 21, Židům 12,22

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible 21, Izaiáš 65,17