Jsou sny jen od Boha, nebo i od satana?

Jsou sny jen od Boha, nebo i od satana? Skrz sny promlouvá k lidem Bůh, bohužel ale někdy i satan.

Bůh se sny člověka počítá a používá je. Bible:

Matouš 2,12-22: „Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.“

1. Královská 3,5-15: „Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. „Žádej mě o cokoli a dám ti to,“ řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: „Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu zachoval, když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci Davidovi. Já jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?“ Hospodinu se líbilo, že Šalomoun žádal právě o to. Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal právě o to – nežádal jsi dlouhý život, nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých nepřátel, ale žádal jsi rozum schopný soudu – proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to, oč jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na mé zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život.“ Šalomoun se pak probudil a hle – byl to sen.“

Sny jsou zmíněny i k posledním časům:

Skutky 2,17: „V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na své služebníky a služebnice v těch dnech vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu.Slunce se obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.“

I dnes Bůh s některými lidmi komunikuje prostřednictvím snů. Někdy chce lidem zjevit proroctví, jindy je chce varovat před něčím špatným (událostí, člověkem), a jindy chce zase člověka před něčím napomenout. Některými sny vás chce Bůh i potěšit 🙂

Vždyť i některé kapitoly z Bible jsou psány prostřednictvím snů. Mnohé sny a vidění obsažené v Bibli jsou prorocké. Je pravda, že mnoho proroctví je napsané v symbolech. Např. Zjevení Janovo.

spat

Ne všechny sny jsou od Boha!
Je tady vetřelec snů – satan (ďábel, otec lži), který se poměrně často skrz sny dostává do lidské mysli, a to především u bezbožných lidí. Satan využívá toho,  co zažijeme, vidíme, čím se zabýváme. Podle toho dává lidem sny. Jeho sny často způsobují zmatek a obavy. Někdy je obtížné zjistit, které sny jsou od Boha, a které od satana. Satan může dát lidem děsivé sny (noční můry), může ale také dát „hezké sny“, skrz které vám vnutí jeho lži. Skrz sny může satan přivést lidi k okultismu, smilstvu, krádeži, vraždě…

Jak poznám, že je sen od Boha?
Křesťan by měl vycítit, když se ráno probudí, že mu Bůh skrz sen něco sdělil. Stejně jako cítí, když k němu promlouvá v bdělém stavu. Také není od věci si sen prověřit v Bibli (zda je sen do každého detailu v souladu s Písmem). Sny od Boha jsou logické a dávají smysl. Bůh nám nikdy nezjevuje „slátaniny“, které nemají hlavu ani patu. Bůh by nás v noci nezatěžoval věcmi, které nedávají smysl. Bůh chce, aby člověk v noci prožíval pokoj, aby si odpočinul, vždyť je to právě Bůh, kdo dal člověku sny.

Pořád studujte Bibli, modlete se, milujte Boha, mějte velkou víru v Boha, chvalte Ho, učte se od Něj. Pak budete mít moudrost odělovat své sny.

Nicméně, nepřemýšlejte o každém snu, nezatěžujte se každým snem. Pak by se mohlo stát, že se z vás stane „vykladač snů“. A to je velký prostor pro satana!

Pozor na vykladače snů!
Nikdy nevěřte vykladačům snů, snářům, ve kterých jsou klamné výklady! Bible to říká jasně:

Jeremiáš 27,9-10: „Neposlouchejte proto své proroky a věštce, své vykladače snů, jasnovidce a čaroděje, kteří vám říkají, ať se babylonskému králi nepoddáváte. Prorokují vám jen lži, které vás nakonec odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli.“

Jeremiáš 29,8-9: „Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem vám prorokují lži! Já jsem je neposlal, praví Hospodin.“

Zalinkuj: