Je Papež František Antikrist?

Je Papež František (vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio) Antikrist (666), o kterém se zmiňuje Bible?

Bible:

Tesalonickým 2,3-12: „Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha! Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“

Zjevení janovo 13, 16-18: „Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“

Zjevení Janovo 19,19-21: „A viděl jsem dravou šelmu (pozn. Antikrist) a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.“

Fakta:

1/ V roce 2014 Papež František schválil a dal své požehnání znaku šelmy, když RFID čipy nazval Božím požehnáním pro lidstvo. Citát Františka: „Pozorně jsme studovali Písmo svaté a mohu jednoznačně říct, že není nic, co by aspoň trochu naznačovalo, že RFID-čipy jsou z jakéhokoli pohledu satanistické. Naopak, tyto technologie jsou požehnáním od samotného Boha, dané lidstvu k vyřešení mnoha světových chorob“.

2/ Papež neodsuzuje rozvedené ani homosexuály. Dokonce veřejně říká, že církev by se měla homosexuálům omluvit!

3/ Papež uznal evoluci a teorii velkého třesku.

Taky kroutíte nad výroky papeže hlavou? Taky si říkáte, že ten člověk snad nezná Bibli? Já si tuto otázku kladu pořád. Evidentní je, že Papež František je pod velkou mocí satana…

Video: Je Papež František Antikrist?
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Můj názor

Ač ta videa zní přesvědčivě, nemyslím si, že Papež František je Antikristem ze Zjevení. Není pochyb o tom, že římsko-katolická církev je satanův projekt a že Papež František je člověk, kterého vyznamně ovládá satan a jeho démoni. Není to však ten hlavní Antikrist. Myslím si, že František je falešný prorok ze Zjevení: „Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha“. Tento falešný prorok bude na konci věků zajat a uvržen do ohnivého jezera: Zjevení 20,10: „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků“.

Kdo je tedy ten Antikrist (666)?

Jisté je, že Antikrist musí být člověk, ne politický režim, církev apod., jak se někteří mylně domnívají (Antikrist bude na konci věků zajat a společně s lživým prorokem uvržen do ohnivého jezera). Někteří se domnívají, že Antikristem je prezident Ruské federace Vladimir Putin. Já se domnívám, že Putin je Gog ze země Magog – Je Magog Rusko a Gog Putin?. Podle mého výkladu Bible bude Antikrist člověk (bankéř), který žije ve významné rodině, která prostřednictvím svých finančních společností, půjčuje světovým ekonomikám peníze…

Upozornění

Přeberte si můj článek jak chcete, myslete ale  na to, že jde o můj výklad Bible, názor! Studujte Bibli a ptejte se Boha!

Zalinkuj: