Poslední časy – bude mnoho antikristů

Sergey Anatolyevitch Trop lidem tvrdí, že je reinkarnací Ježíše Krista. Je tomu skutečně tak? Není! Sergey Anatolyevitch Trop je podvodník, lhář, antikrist!

Reinkarnace znamená převtělování, stálé rození a umírání.

Trop si nechá říkat Vissarion. 18. srpna 1990, když mu bylo 29 let, prohlásil, že měl zjevení a že je reinkarnace Ježíše Krista. Vissarion je vůdce ruské sekty, která je známá jako kostel Posledního zákona.

Sergey Anatolyevitch Trop
Sergey Anatolyevitch Trop

Vissarion káže svou démonickou nauku v sibiřské tajze. Má tisíce až statisíce příznivců nejen v Rusku, ale i po celém světě!

Vissarion = modla

Někteří lidé se klaní modlám a démonům. V případě Tropa to platí stonásobně. Bible nás na modlářství upozorňuje na mnoha místech:

Exodus 34, 14: „Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“

Lukáš 4, 7-8: „Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Matouš 4, 9-10:  „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Zjevení 19, 10: „Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“

Poslední časy – bude mnoho antikristů

Před příchodem antikrista s velkým „A“, se bude vyskytovat mnoho antikristů – falešných mesiášů. Tito falešní mesiášové používají lži a psychologickou manipulaci. Bible:

1. list Janův 2,18: „Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“

Lukáš 17,23-24 – Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,‘ anebo: ‚Je tam,‘ nikam nechoďte a za nikým se nežeňte.

Lukáš 21, 8 : „Dávejte pozor, abyste se nenechali svést,“ odpověděl. „Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš!‘ a ‚Přišel čas!‘ Nechoďte za nimi.

Matouš 24, 4-5 : Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.

Biblický příchod Ježíše Krista

Vissarion je podvodník – falešný mesiáš! Velice to nebezpečný podvodník, který svádí mnoho křesťanů k hříchu!

Druhý příchod Ježíše Krista podle bible bude viditelný a celosvětový:

Matouš 24, 27: „Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“

Lukáš  17, 24: „Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“

Matouš 24, 29-31: „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvě­jí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své an­děly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“

DÁVEJTE SI POZOR NA PODOBNÉ NÁBOŽENSKÉ PODVODNÍKY, KTEŘÍ VYUČUJÍ DÉMONICKÉ NAUKY!