Modlitba k archandělovi Michaelovi je hřích!

Modlíte se k archandělovi Michaelovi? Hřešíte! Modlíte se k satanovi a jeho služebníkům (démonům)!

Modlit se k Panně Marii, archandělovi Michaelovi, sochám… Bůh odsuzuje! Modlete se jen k Bohu, ne k satanovi! Modlete se upřímně, ne žádné naučené texty. Vždyť modlitba je upřímný rozhovor a Bohem.

Modlářství. V Bibli stojí:

Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“

Exodus 34,14: „Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“

Lukáš 4,7-8: „Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Matouš 4,9-10: „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Zjevení 19,10: „Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“

1. Korintským 8,6-7: „Pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošli.“

Video: Modlitba k archandělovi Michaelovi
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: