Je možné uvěřit v Krista bez kázaní o evangeliu?

Někteří křesťané se mylně domnívají, že je možné uvěřit v Ježíše Krista výhradně přes osobní kázání o evangeliu. Někdy to tak skutečně je, ale rozhodně to není pravidlo. Saul (Pavel) uvěřil v Krista tak, že se mu Kristus „ukázal“. Saul byl jedním z nejhorlivějších a nejpřísnějších pronásledovatelů Církve. Nevyzpytatelné jsou cesty Boží… Někdo může uvěřit na masové evangelizaci, jiný po kázání evangelia od jednotlivce… Někdo se dostal ke Kristu přes nějaký falešný křesťanský směr. Někdo zase přes odloženou Bibli nebo článek na internetu. Jsou lidé, kteří uvěřili podobně jako Saul – prostě se jim Kristus „ukázal“. Takových křesťanů znám spoustu. Někdo může uvěřit v Krista těsně před svou smrtí. Někdy skutečně rozhodují poslední vteřiny našeho života. Nikdy si o nikom nemyslete, že někdo skončí v Gehenně (ohnivém jezeře). I ten největší hříšník má šanci! Poslední slovo o každém z nás, bude mít Bůh.

„Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrůžky proti Pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té Cesty – jak muže, tak ženy – a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“
Zeptal se: „Kdo jsi, Pane?“
Ten odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat.“
Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil.
V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: „Ananiáši!“
Odpověděl: „Zde jsem, Pane.“
Pán mu řekl: „Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu – hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl.“
Ananiáš namítl: „Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě! A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno!“
Pán mu však řekl: „Jdi, neboť je to má vyvolená nádoba – bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele a já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno.“
Ananiáš tedy šel do určeného domu. Vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: „Bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž jsi šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem svatým.“ Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít.“
Bible 21, Skutky 9,1-18

Závěr
Tento krátký příspěvek rozhodně nemá za úkol někoho odrazovat od kázání evangelia. Primárním úkolem Církve je zahltit svět evangeliem. Je však potřeba si uvědomit, že osobní kázaní o evangeliu není jediný prostředek tomu, aby člověk uvěřil v Krista.

„A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude; kdož pak neuvěří, budeť zatracen.“
Kralická, Marek 16,15-16