Nezabíjete nenarozené děti! Je to vražda!

Nezabíjete nenarozené děti! Jsou to živé bytosti už při početí!

Zabití nenarozeného dítěte je vražda, kterou vykoná lékař. Ano, vzhledem k okolnostem, můžeme lékaře, který na žádost matky usmrtí nenarozené dítě, považovat za vraha. Bible:

Matouš 5,21
„V desateru stojí psáno: Nezabiješ. Proto kdo zabil, musí před soud.“

Život člověka začíná už při početí. Bible:

Žalm 139:16
„Tvé oči viděly i můj zárodek a ve tvé knize byly zapsány všechny jeho části.“

Dítě je lidskou bytostí od doby svého početí. Bible:

Job 3,3
„Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce jsme počali!“

potrat

Zrození dítěte je Boží vůle. Bible:

Jeremiáš 1,5
„Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem.“

Bůh neříká: Vražděte nenarozené děti. Bůh říká: Ploďte a množte se. Bible:

Genesis 1, 28
„A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“

Podívejte se na video, které ukazuje ještě žijící dítě po vyjmutí z těla matky. Děsivé!

Zalinkuj: