Svátek troubení 2021 – Ježíš pro Církev opět nepřišel

Svátek troubení, Den troubení nazývají dnešní Židé Roš haššana. Neodmyslitelným rysem svátku je troubení na beraní roh, zvaný šofar. Tento svátek se slaví 1. a 2. dne měsíce tišri, tj. podle gregoriánského kalendáře zhruba období září až října. V roce 2021 to vyšlo na 6. – 8. září. Biblická podoba, podmínky svátku: shromáždění, dodržování klidu, troubení, zápalné oběti Hospodinu.

Troubení na beraní roh (šofar)

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu.“
Bible 21, Leviticus 23,23-25

„Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci – je to Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření.“
Bible 21, Numeri 29,1-5

Falešný svátek
Dnešní Židé tento svátek dělají po svém (mají ho jako tradici), ne podle Tóry. Mimo jiné chybí zápalné oběti Hospodinu. Díky tomu se tento svátek stává falešným. Vrchol všeho je, když si Židé do rituálu zakomponují hexagram (okultní symbol z Kabaly). Dnešní realita je taková, že drtivá většina dnešních Židů ve Státě Izrael (i mimo něj), Zákon nedodržuje. Většina dnešních Židů žije z mixu Tóry (Starý zákon), Talmudu (soupis rabínských diskusí) a Kabaly (okultismus). Toto je víra ve falešného boha! Je pravda, že i kdyby dneska chtěl nějaký Žid, který odmítá Krista, dodržovat Zákon (obřízka, svátky, zápalné oběti Hospodinu atd.), je mu to k ničemu. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce! Dneska nikoho nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale výhradně víra v Pána Ježíše Krista!

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

“Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.”
Bible 21, 1. Jan 5,12

“Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
Bible 21, Jan 3,36

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista.“
Bible 21, Galatským 2,16

Svátek troubení – období Ježíšova návratu?
Někteří dnešní křesťané věří, že Ježíš podruhé přijde pod nebeskou klenbu „tajně“ na zmíněný pokřivený židovský svátek. Tito křesťané považují za Boží polnici, troubení na šofar ve Státě Izrael, ne troubení z Nebe. Toto je naprosto scestný výklad Božího slova! Druhý příchod Pána Ježíše pod nebeskou klenbu, uchvácení Církve do Nebe, nastane za zvuku polnice z Nebe! „Poslední troubení“ znamená sedmou polnice ze Zjevení 11,15. V tu chvíli přijde Ježíš jako Soudce, viditelně a slyšitelně plus ukončí historii lidstva. Falešná teorie o „tajném“ Ježíšově návratu říká, že na Zemi nastane totální destrukce a krvavá lázeň. Díky chybějící obsluze budou padat letadla, budou vybuchovat jaderné elektrárny, vojenské systémy a zbraně bez obsluhy budou způsobovat totální destrukci…, a zanechaní dostanou druhou šanci uvěřit v Krista. Tato falešná teorie zavádí křesťany k démonům!

Doporučený článek k prostudování: Kdy začne „velké soužení“ a jakou bude mít podobu?Svět po “vytržení” Církve

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
Bible 21, 1. Korintským 15,51-52

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 14,15-17

Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající „Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Bible 21, Zjevení 11,15

Pokud někdo tvrdí, že první vzkříšení a uchvácení Církve do Nebe, nastane výhradně v období zmíněného židovského svátku, ohraničuje časové období Ježíšova návratu. To je silně proti Bibli! Tato falešná teorie v podstatě říká, že mají křesťané bdít pouze v tomto období (pár dní v roce). Boží slovo jasně říká, že není naše věc znát časy a doby!

„Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

„Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“
Bible 21, Matouš 25,13

Někteří křesťané dokonce tvrdí, že Ježíš si pro Církev už měl dávno přijít. To je docela odvážné až drzé konstatování! To je velký zásah do Boží svrchovanosti! Ježíš může přijít dnes, nebo taky za 1000 let. Nevíme.

Doporučený článek k prostudování: Nastane „vytržení“ Církve do roku 2024?

Očekávejte Pána Ježíše, bděte!
Není pochyb o tom, že žijeme v době konce (na konci času), neboť tato doba je tady od prvního Ježíšova příchodu.

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible 21, Židům 10,24-26

Zcela jistě víme, že Pán Ježíš Kristus ještě jednou přijde z Nebe na Zemi. Tentokrát přijde jako Soudce. Nastane finální Soud, při kterém se ukáže, kdo bude trávit věčnost s Bohem a kdo bude od Boha oddělen. Myslete na to, že okamžik Ježíšova druhého příchodu nikdo nemůže znát, proto bděte! Amen.

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.“
Bible 21, Matouš 24,36

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible 21, Lukáš 17,24

„Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království“
Bible 21, 2. Timoteus 4,1