Srážení lidí na znak nebiblickými příkazy

Dneska lze poměrně často na křesťanských akcích vidět křesťany, kteří používají příkaz „oheň“ (případně další příkazy),  což má za následek sražení lidí na znak. Jsou tyto rituály biblické? Jde o padání pod Boží mocí?

Tyto rituály vytvářejí především křesťané (Benny Hinn, Andres Bisonni, Todd White atd.), kteří svým učením spadají pod křesťanský směr Hnutí víry, který je úzce spojen s evangeliem prosperity (prosperita v uzdravení, finanční prosperita). Tito křesťané, pouhým mávnutím ruky a příkaz „oheň“ (případně dalším příkazem), sráží k zemi jednotlivé křesťany nebo celé zástupy lidí. Nejedná se o padání pod Boží mocí, ale srážení! Jde se o tvrdé sražení lidí na znak, jakoby ty lidi srazila silná tlaková vlna. Jsou to někdy až život ohrožující pády, kdy lidé padají na tvrdé předměty, hrany apod.! Sražení lidé zažívají: anestezii, sníženou pohyblivost, levitaci končetin, neovladatelné záchvaty smíchu a pláče, projevy opilosti, křeče, mimosmyslová vnímání, někdy vydávají zvuky atd. Tyto projevy bylo možné spatřit během tzv. torontského požehnání, které proběhlo v 90. letech minulého století. Po novém torontském požehnání touží někteří křesťané spadající pod Hnutí víry, např. Daniel Kolenda (viz. akce CfaN: Light the fire again, česky: Znovu zapálit oheň).

Video: Todd White – nebiblický rituál

Jde o nebiblické rituály
Křesťané, kteří tyto rituály vykonávají tvrdí, že se jedná o biblické rituály, během kterých jsou lidé naplňováni Duchem Božím, dochází k uzdravování z fyzických nemocí, z lidí vycházejí démoni atd. Opravdu někde v Písmu stojí, že příkazem „oheň“ (případně dalšími příkazy) jsou křesťané naplňováni Duchem Božím? Nutno podotknout, že v zástupech sražených lidí jsou i nevěřící! Opravdu někde v Písmu stojí, že Ježíš takto uzdravoval lidi, že takto vymítal démony? Stojí někde v Písmu stojí, že Ježíš prvním křesťanům řekl, ať rituály v této podobě vykonávají? Je v Písmu záznam o tom, že nějaký křesťan tyto rituály vykonával?  Říká nám vůbec Písmo, že má křesťan používat příkaz „oheň“? Ne.

Pokud tyto rituály rozsuzujeme v rámci Písem, dostáváme se k tomu, že se jedná o nebiblické rituály. Jde o tvrdé (bezohledné) srážení lidí démonickou mocí, kdy křesťan spolupracuje s démony (to může být nevědomé). Jde o demonstraci démonické moci.

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.“
Bible 21, 1.Jan 4,1

„Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,13-15

Jak je možné, že toto Bůh dopouští? Je to v rámci tříbení věřících. Problém je v tom, že křesťané vytvářejí nebiblické rituály. Každého nebiblického rituálu se chytá satan!  Já v Písmu nikde nečtu, že rituály v této podobě má křesťan dělat, že během těchto rituálů mají z lidí vycházet démoni (je to nebiblické vymítání démonů), že během těchto rituálů má docházet k uzdravování z fyzických nemocí. Chce snad někdo namítnout, že nebiblickým příkazem „oheň“ se vymítají démoni? Chce mi snad někdo namluvit, že nebiblickým příkazem „oheň“ (případně dalším příkazem) jsou lidé naplňováni Duchem Božím? Mají snad křesťané Duchu Božímu (Bohu) přikazovat? Někteří křesťané dokonce (drze) Bohu přikazují odpočítáváním a následným nějakým příkazem, např. „oheň“. Pokud zde nedochází k příkazům Bohu, tak komu teda? Démonům? V duchovním světě je pouze Dobro a zlo!

Video: Andres Bisonni – spolupráce s démony

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm!“
Bible 21, Deuteronomium 18,10

„Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo nazývají tmou, kdo vydávají hořkost za sladkost a sladkost za hořkost!“
Bible 21, Izaiáš 5,20

„Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

„Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

„Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži – Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, nebo když se vám nabízí jiný duch, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte!“
Bible 21, 2.Korintským 11,2-4

„Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.“
Bible 21, 2.Timoteus 4,3-5

Závěr
Určitě ruce pryč od těchto nebiblických rituálů, které vede satana a jeho démoni. Je to zatahování okultních rituálů do křesťanství. Nepodporujte nikoho v hříchu!

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Modleme se za křesťany, kteří tyto nebiblické rituály vykonávají (ať poznají pravdu a činí pokání). Na místě rozhodně není soupeření nebo nenávist, ale pokora, láska, úcta a mírnost.

Bůh dal křesťanům spolehlivé nástroje, jak odhalit podvod (falešné křesťanské učení, nebiblické rituály atd.) – Ducha Božího a Písmo. Rozsuzujte všechna biblická učení, rituály, zda jsou v souladu s Písmem. Nikdo nebude moci říci: tomu jsem byl vyučen, to jsem četl v křesťanské knize… Nad každou pozemskou církví, nad každým učením (kázání, knihy, články na internetu, videa na Youtube…), nad každým kazatelem, musí být Ježíš!

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

Myslete na to, že biblický Bůh není Bohem zmatku a nepokoje, ale Bohem lásky, pokoje a mírnosti.

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible 21, 1.Korintským 14,33