Končí blahobyt Evropy. Díky Bohu!

Okolo sebe vidíme, že mezi dnešní základní lidské potřeby, již nepatří mít minimální příjem, dostatek jídla a nějaké bydlení (kam hlavně neprší). Lidstvo má za samozřejmost nadstandartní bydlení (koupelnu, zateplenou fasádu, ústřední vytápění, klimatizované prostory…), internetové připojení, chytré telefony, studenou a teplou vodu otočením kohoutku, energii „ze zdi“… Co dneska vidíme, je obrovská závislost na elektřině. Toto se nám může velmi vymstít!

S rostoucí životní úrovní roste nárok lidstva na blahobyt. Blahobyt = nadbytek. Jde o stav společnosti, kdy její části nebo rodiny, jednotlivci, v nadbytku uspokojují všechny své potřeby. Za blahobyt nelze považovat velké bohatství miliardářů, oligarchů, diktátorů, vysokých manažerů…

Přiznejme si, že dnešní „chudý“ má v řadě ohledů větší majetek i nároky než člověk, který za první republiky patřil už téměř k honoraci. Stačí se podívat na výbavu nadprůměrné domácnosti před padesáti lety a srovnat to s dnešní nižší třídou, nebo dokonce s domácností, která je na sociálních dávkách.

Nelze přehlédnout, že blahobyt z části vytváří stát  formou vysokých sociálních dávek. Náš stát značně investuje do skupin občanů, kteří nemají vztah k práci a pracovat nechtějí. Pokud je takto upřednostňována lidská rasa, jde o ukázkový příklad rasismu (státní systém produkuje rasismus)! Důsledkem takového jednání je spoléhání se na sociální dávky, závislost na nich. Důsledkem je i to, že počet obyvatel, který využívají sociální dávky, přibývá. To přináší další a další požadavky na zdroje! Dnešní sociální systém je nastaven tak, že se pracovat nevyplácí, což je špatně. Málokdo si uvědomuje, že je to vzpoura vůčí Božímu nařízení! Je opravdu nespravedlivé, že pracovitý člověk musí více financovat lidi, kteří pracovat nechtějí. Proč to stát dělá? Nechce mít problémy…

Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídali. Naopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací.“
Bible 21, 2.Tesalonickým 3,6-12

S tímto souvisí i příliv migrantů z islámských zemí do Evropy, kteří se odmítají plně integrovat. Migranty Evropa vítá a hýčká – opět formou královských sociálních dávek. Pokud se na tento problém podíváme do budoucna, vidíte totální zadlužení států. Obecně řečeno lze říct, že výplatou královských sociálních dávek, je zakládáno na velmi závažné problémy, jedna z nich je fatální zadlužení budoucích generací. Po vzoru těžce zadlužených států, řada občanů vytváří svůj blahobyt pomocí půjček. Někteří lidé si kupují věci, které ani nepotřebují (často na úkor svého zadlužení).

Blahobyt je obrovský problém
Blahobyt je jednoznačně ke škodě člověka. Důsledkem žití v blahobytu je obezita a další nemoci. Blahobyt v jídle rozhodně lidem nesvědčí pouze fyzicky, ale i duchovně. Pokud je člověk dlouhodobě sytý, nehledá Boha. Když se člověku daří ekonomicky, kariérně, nehledá Boha. Další věc je, že žití v blahobytu lidi vede k tomu, aby vymýšleli různé „pitomosti“. To byl problém Sodomy. Problém Sodomy byla „pýcha, sytost a klidné pohodlí“ a s tím sovisející vymýšlení „pitomostí“. Stejný problém mají i dnešní lidé! Dnešní lidé neví, co by… Proto vidíme bisexualitu, genderovou ideologii, dávání zvířat nad/nad úroveň člověka

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým.“
Bible 21, Ezechiel 16,49

„Hle, toto byla zvrácenost tvé sestry Sodomy: Vznešenost, nasycenost chlebem a utěšená bezstarostnost, to měla ona i její dcery, ale ruku chudého a nuzného neposilovala.“
ČSP, Ezechiel 16,49

Blahobyt lidstva a návyk na něj vede lidi k těžkým duchovním problémům (strach, deprese atd.). Díky tomu vzrůstá počet sebevražd a spotřeba antidepresiv. Na dnešní lidi je vyvíjen velký tlak na výkon. Další věc je, že se lidi zcela zbytečně stresují tím, že sledují falešné informace a dezinformace v televizi, rozhlase, na internetu… Díky všudypřítomné manipulaci, řízeným informacím, informačnímu zahlcení, lidé nedokáží rozeznat dobro od zla, protože pouze přijímají informace (automaticky nerozsuzují). Kdo se nadměrně soustřeďuje na světské informace, může mít těžké duchovní problémy (vnitřní neklid, inklinaci k učení démonů atd.). Závislost na informacích je velká dnešní modla (stejně jako žití v blahobytu)!

Konec blahobytu se blíží. Díky Bohu!
Je potřeba si uvědomit, že nyní nastala doba, kdy je s užíváním konec. Jeden český ministr v srpnu 2020 řekl velkou pravdu:

„Spousta lidí si žila nad poměry vzhledem ke svým příjmům, myslela si, že mít se dobře je základní lidské právo. A to není.“

Pandemie koronaviru hluboce zasáhla světové ekonomiky. Věřím, že jde o Boží soud na lidstvem, který má věřící i nevěřící lidi probudit ze spánku (je k jejich dobru). Vidím to jako výzvu k pokání všech lidí a odvrácení od zla, které páchají na Zemi. Lidi se mají odvrátit od svých hříchů (modloslužby – telefon, počítač, peníze…, smilstva, krádeží, okultismu atd.).

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.“
Bible 21, Zjevení 3,19

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.“
Bible 21, Zjevení 9,20-21

Dneska je už jasné, že nezřízený blahobyt, který tady byl, vezme za své. To v důsledku zapříčiní, že bude více chudoby. To má i pozitivní stránku – lidé budou více hledat Boha, což bude mít za následek jejich pokání.

Někteří křesťané nechápou smysl života tady. Proč člověk žije? Aby hledal Boha! Hledej Boha, chtěj Ho poznat víc a víc. Vždyť je to Bůh, kdo nám zajišťuje duchovní blahobyt! Kdo pochopil smysl bytí tady, už nespěchá, ale užívá si radosti, kterou produkuje Duch Svatý.

“Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.”
Bible 21, Skutky 17,26-27

„Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.“
Bible 21, Galatským 5,16

Nehledej materiální blahobyt, to je cesta ke zkáze, to je žití pro tento život! Křesťané v prvé řadě žijí pro Ježíše, pro věci budoucí. Křesťan má doslova dychtit po příchodu Pána Ježíše, který rozhodně nebude tajný (bude souviset se vzkříšením a uchvácením věrných do Nebe). Amen.

“my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.”
Bible 21, Filipským 3,20-21