Kdo je „bezbožník a zatracenec“? Za jakých okolností přijde?

Kdo je „bezbožník a zatracenec“, o kterém se zmiňuje Bible? Za jakých okolností přijde?

„A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá. Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.“
Bible 21, 2.Tesalonickým 2,1-12

1. „Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha“. Před druhým příchodem Ježíše Krista na zemi nastane velké odvrácení se od biblického Boha. Budou bujet falešné křesťanské směry, křesťané budou inklinovat k okultismu (např. pozitivní myšlení a vyznávání je okultismus!), bude propagována LBGT komunita

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.“
Bible 21, 1.Timoteus 4,1-5

2. „Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!“. Jde o falešného křesťana, který bude na celosvětové úrovni klamat křesťany. Bude to významný představitel falešného křesťanského směru. Bůh nebydlí v chrámech udělaných rukama (Skutky 17,24). Boží chrám jsou křesťané (myšlení křesťanů):

“Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť  Boží chrám je svatý, a to jste vy.”
Bible 21, 1.Korintským 3,16-17

Jak se bude vydávat za Boha? Může se vydávat za zástupce Boha na zemi, což je velké rouhání Bohu! Nebo si může si nechat říkat „Svatý Otec“.

“Vy si ale nenechte říkat ‚rabbi‘, protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkat ‚vůdcové‘, protože máte jediného Vůdce, Mesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se poníží, bude povýšen.“”
Bible 21, Matouš 23,8-12

3. „Tajemství této bezbožnosti už ale působí“. Už od raného křesťanství se připravuje cesta tomuto falešnému křesťanskému směru. Je pravděpodobné, že tento křesťanský směr klame křesťany celá staletí.

4. „Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, znamení a zázraky“. Získá moc od satana a jeho démonů. Mnoho křesťanů se mu přímo nebo nepřímo bude klanět, vzhledem k jeho moci a démonickému působení, se s ním budou chtít spojovat ostatní církve. S největší pravděpodobností to bude démonicky obsazený křesťan.

Bude vystupovat jako dobro
Tento člověk bude vystupovat jako dobro (jako bohabojný křesťan), ale ve skutečnosti to bude zlo v čisté podobě. Mnoho křesťanů bude následovat jeho učení (tento falešný křesťanský směr). Mnoho křesťanů bez odporu a dobrovolně uvede do praxe učení tohoto křesťanského směru.

Tento člověk bude tvrdit, že věří v Krista, že ho miluje! Ale v jakého Krista věří? Kdo nezůstává v Kristově učení, ztrácí pravého Krista (Boha). Jeho bůh je pak ďábel. To, že někdo dělá ve jménu Krista znamení a zázraky, ještě vůbec nemusí znamenat, že tyto zázraky vytváří biblický Bůh. Připomeňme si verš z Matouše: „Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu…“

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2.Jan 9-11

Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Pozor, nikdo nebude moci u soudu říci, že byl sveden k bludu! Bible křesťany upozorňuje na falešné křesťanské učitele, falešné křesťanské směry. Tito lidé budou mít (mají) mnoho následovníků, obdivovatelů. Následující verš křesťany upozorňuje na to, že mají zpozornět, pokud má nějaký křesťanský směr hodně následovníků!

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible 21, Matouš 24,9-13

Manipulace s lidskou myslí je základ
Lidská mysl je minimálně od 50. let minulého století připravována na to, že negativní musí být zjevné. Ďáblovým cílem je, aby většina lidí nepoznala období příchodu „bezbožníka a zatracence“, o kterém se zmiňuje Bible. Jde o to, aby byl tento člověk těžce identifikovatelný. I když samozřejmě, Bůh dá vždycky nástroje, kterými křesťan může odhalit podvod. Těmi nástroji je Bible a Duch Boží.

Celá desetiletí je lidská mysl ve velkém rozsahu manipulována médii, které ovládá okultní elita, která chce ovládat celý svět. Mnohá světová média vlastní okultisté. V současnosti dochází k masivní manipulaci a hypnóze přes televizi, internet a hudbu. Lidé mají slepě a dobrovolně důvěřovat médiím, mají být psychotičtí, dobrovolně se oddávat zlu… Lidé mají mít závislost na světském (satanově) systému. Velký satanův nástroj pro manipulaci s lidskou myslí je věda a školský systém. Přes vědu a školský systém se ve velkém rozsahu šíří démonské nauky.

Je „bezbožník a zatracenec“ šelma?
„Bezbožník a zatracenec“ nutně nemusí být šelma (antikrist). Písmo nám říká, že šelma bude na náboženské úrovni spolupracovat s falešným prorokem (falešným křesťanem).

„A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou.“
Bible 21, Zjevení 19,20

Ježíš má všechno zlo pod kontrolou!
Co mají křesťané dělat? Nenechat se vystrašit ďáblem, rozsuzovat každé učení, všechno si prověřovat, dychtit po Pánově příchodu, bdít! Ale hlavně, mají být v klidu, mají zažívat Boží pokoj. Vždyť Bůh Ježíš je nad vším!

„Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.“
Bible 21, Koloským 3,15

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,21-22

„Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.“
Bible 21, Přísloví 3,5

„O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom – ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním.“
Bible 21, 1.Tesalonickým 5,1-10