Co je dar mluvení v jazycích?

Bůh dává křesťanům skrz Ducha Svatého různé dary. Jedním z nich je dar mluvení v jazycích.

„Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce.“
Bible 21, 1.Korintským 12,4-11

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible 21, Marek 16,15-18

„Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, ledaže by je někdo vykládal pro posílení církve“
Bible 21, 1. Korintským 14,5

Co znamená mluvení v jazycích?
Mluvení v jazycích je promlouvání či modlitba v nadpřirozeném, neznámém jazyce. Kdo mluví v jazycích, spolupracuje s Duchem Svatým. Jde o Boží jazyk. Rozhodně to není tak, že člověk např. hovoří anglicky 🙂 Mluvení v jazycích ani neznamená, že člověk hovoří jazykem, kterým hovoří Boží andělé. Někteří křesťané nesprávně nazývají mluvení v jazycích andělskými jazyky. Tito křesťané tvrdí, že mluvení v jazycích je projev přenesení lidské mluvy do řeči andělů. To je naprostý nesmysl! V Božím slovu jasně stojí: “sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás…”.

„Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu Ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté.“
Bible 21, Římanům 8,26-27

Je tento dar i darem pro dnešek?
Ano. Dar jazyků je platný i pro dnešní církev (stejně jako další dary Ducha). To vám potvrdí křesťané, kteří tyto dary mají.