Zničí Zemi asteroid a bude konec světa?

Pořád (celé roky) slyšíme zprávy, že se k Zemi blíží asteroid, který může zničit celou planetu:
Náraz asteroidu zničí naši civilizaci! Už v září!
Vědci oznámili datum KONCE SVĚTA! Zemi zničí obří asteroid
K Zemi se řítí nebezpečný asteroid, nastane konec světa?
K Zemi se řítí asteroid velikosti Sochy svobody
Na zítra nic nechystejte: Dneska možná Zemi zničí obří asteroid
Asteroid Apophis může zasáhnout Zemi

asteroid

Bude naše planeta zničena asteroidem?
Opravdu v budoucnosti zničí Zemi obří asteroid? Odpověď na tuto otázku je jednoduchá a pravdivá: Ne, nikdy. Věřte, že takový konec světa nebude. Zemi dokonce nezničí ani jaderný konflikt či přírodní katastrofa. Planeta Země bude pro lidi domovem navždy. Bible o tom hovoří jasně:

Žalm 37,29 – „Spravedliví budou vlastnit zemi a budou na ní přebývat navždy.“

Kazatel 1,4 – „Generace odchází a generace přichází; ale země zůstává až na neurčitý čas.“

To, že budou velká znamená z nebe a přírodní katastrofy (menší asteroidy, hurikány, slunce bude pálit, povodně…), to ano, to je v Bibli předpovězeno. Ale nikdy to nebude mít fatální důsledky na planetu.

Planeta bude přetavena
Po „velkém soužení“ (viz. Polnice podle bible) nastane druhý příchod Ježíše Krista. Po druhém příchodu Ježíše nastane tisícileté království (Ježíš si k sobě vezme svaté a ti budou s Ježíšem kralovat 1000 let). Přeživší lidé budou usmrceni. V té době bude Země bez života. Bude zde pouze přebývat Satan s démony. Satan se bude 1000 let dívat na to, co způsobil. Po oněch tisících letech přistane Ježíš s novým Jeruzalémem a svatými na hoře, kde byl ukřižován. Vzkřísí všechny zemřelé, kteří budou spravedlivě souzeni podle svých činů. Satan naposledy ukáže svou „moc“ – řekne lidem, ať obsadí Jeruzalém a zničí ho. Vzbouřenci budou bez milosti zabiti. Poté bude celá planeta přetavena a vytvořena nová země pro svaté. Bible:

2. Petr 3,13 – „Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“

Izaiáš 65,17 – „Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“

Bůh vytvoří dokonalou planetu vhodnou pro věčný život, život plný radosti a světla. Nebude tam již žádné utrpení, závist ani nemoci. Bůh tam bude přebývat společně s lidmi. Bible:

Zjevení 21,4 – „On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“

Zjevení 22,5 – „Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“

Izajáš 33,24 – „Nikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.“

Zjevení Janovo 21:3 – „A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi“

Zalinkuj: