Zjevení Panny Marie v Garabandalu

Kdo stojí za zjevením Panny Marie v Garabandalu? Bůh, nebo satan a jeho démoni?

San Sebastián de Garabandal je malá španělská vesnice, kde se v letech 1961–1965 zjevila několika dívkám údajná Panna Maria (matka Ježíše). Více video.

Video: Zjevení Panny Marie v Garabandalu
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Dá se věřit těmto dívkám? Těžko říct. Pokud dívky hovoří pravdu, tak toto zjevení rozhodně nemohlo být od Boha, ale od satana a démonů. Satan podobné věci dělá, aby mátl křesťany (v tomto případě, aby je učil modlářství). Podobně je to s mimozemšťany, UFO atd.

2. Korintským 11,14 –  „A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“

Zjevení Janovo 16,14 – Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení.

1/ Je potřeba si uvědomit, že všechny nadpřirozené věci nepocházejí od Boha. Na to Bible upozorňuje:

1. Jan 4,1 – „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“

2/ Matka Ježíše je mrtvá a čeká na vzkříšení jako miliony dalších křesťanů. V Bibli není jediný záznam o tom, že by byla u Boha a přimlouvala se zde za lidi.

Kazatel 9,5-6 – „Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“

Job 7,9 – „Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde.“

Židům 9,27 – „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“

Žalm 115,17 – „Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“

Maria

3/ Panna Maria je modla pro mnoho katolíků. Modlářství je hřích! Bible o tom hovoří na mnoha místech:

1. Timoteus 2,5-6: „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“

Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“

Exodus 34,14: „Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“

Lukáš 4,7-8: „Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Matouš 4,9-10:  „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Zjevení 19,10: „Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“

Závěr
Není pochyb o tom, že všechna zjevení Panny Marie je podvod démonů. Mariánský kult vytvořila katolická církev, která dlouhodobě šíří falešné křesťanství. Pokud někdo vykonává modlitby k Panně Marii, modlí se k božstvu (k démonům). Modleme se za všechny katolíky, ať poznají pravdu a činí pokání. Amen.