Zjevení Panny Marie v Garabandalu

Kdo stojí za zjevením Panny Marie v Garabandalu? Satan a démoni!

San Sebastián de Garabandal je malá španělská vesnice, kde se v letech 1961–1965 zjevila čtyřem dívkám Panna Maria (matka Ježíše). Více video.

Nahlaste nám prosím nefunkční video

Máme věřit těm čtyřem dívkám? Ano! Ale…

Je to divadlo démonů – zjevuje se démon. Jedná se o satanův podvod! Podobný satanův podvod je spiritismus – komunikace s dušemi zemřelých. Bible nám říká, že komunikovat s dušemi zemřelých nelze! Tzv. vyvolávači duchů komunikují s démony, ne s dušemi zemřelých. Stejně tak tomu bylo v případě zjevení matky Ježíše!

Bible:

2. Korintským 11,14 –  „A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“

1/ Je potřeba si vědomit, že všechny nadpřirozené věci nepocházejí od Boha. Na to Bible upozorňuje:

1. Jan 4,1 – „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.“

2/ Matka Ježíše je mrtvá. A mrtví nevědí nic. Mrtví nechválí ani nevzpomínají na Boha, nemají paměť… Bible:

Kazatel 9,5-6 – „Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“

Job 7,9 – „Jako míjejí mraky a ztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde.“

Židům 9,27 – „Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“

Žalm 115,17 – „Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“

Žalmy 6,6 – „Mrtví nevzpomínají na tebe, Hospodine, a v hrobě kdo tě bude oslavovat?“

Maria

3/ Panna Maria je modla pro většinu katolíků. To je ale velký hřích! Bible o tom hovoří na mnoha místech:

Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“

Exodus 34,14: „Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“

Lukáš 4,7-8: „Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Matouš 4,9-10:  „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“ „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.“

Zjevení 19,10: „Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“ Vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.“

1. Timoteus 2,5-6: „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“

VŽDYCKY SI VŠECHNO OVĚŘUJTE V BIBLI. TAM JE SKUTEČNÁ PRAVDA!

Zalinkuj: