Země je zdevatnovaná díky lidskému hříchu

Konec světa se blíží. Země je zdevatnovaná díky lidskému hříchu.

Naše planeta je zdevatnovaná – chřadne a vadne, a to díky lidskému hříchu. Záhadně a hromadně vymírají zvířata po celém světě. Za poslední desetiletí vyhynula polovina druhů zvířat. To tady ještě nikdy nebylo! Lidi si zničili (a neustále ničí) životní prostředí. O devastaci životního prostředí se píše i v bibli…

Izaiáš 24, 4-5
„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“

Izaiáš 24,20
„Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“

Ozeáš 4,1-3
„Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin má žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a cizoložení – rozmáhá se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami.“

1 Mojžíšova 6,11-12
„Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu“

Skládka pneumatik v Nevadě
Skládka pneumatik v Nevadě

Velká klimatická změna – vodopád z roztáté vody na ledovci
Ledovec

Potápějící se Maledivy
Potápějící se Maledivy

Bangladéš – spalovna odpadů
Bangladéš

Mrtvý albatros plný lidského odpadu
Mrtvý albatros

To je znamení posleních časů. Konec světa se blíží. Bible…

Lukáš 21,11
„Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“

Ozeáš 4, 2-3
„Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.“

Zjevení Janovo 16,8
„Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“

SLUNCE

Zjevení Janovo 6:,12-13
„A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody“

Lukáš 21,25-36
„Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na Zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.
Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.
A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“

Vypravoval jim podobenství:
„Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom:
Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.
Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.
Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane.
Nebe a Země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.
Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na Zemi.
Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Ano, buďte bdělí a proste dokud je čas!

Poslední časy  – válečné konflikty
Matouš 24,6-8
„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí.“

Islám

To se děje v současnosti
2. Timoteus 3,1-5
„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“

Poslední časy – přijdou posměvači
2. Petr 3,3-4
„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“

Druhý příchod Ježíše Krista. Pozor, Pán přijde jako zloděj v noci!
1. Tesalonickým 5,1-3
„O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři. Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.“

Ježíš

Ještě je čas uvěřit v Boha a přijmout Ježíše Krista za svého spasitele!

Zalinkuj: