Záhadné zvuky Země. Bude konec světa?

Země u několik let (min. od roku 2011) vydává záhadné zvuky, které vědci nedokáží vysvětlit. Odkud tyto děsivé zvuky pochází? Je to opravdu výplod lidské fantazie, jak tvrdí vědci? Mohou to být zvuky polnice, které znamenají poslední časy – konec tohoto světa!

Podle Bible to je varování před blížícím se Armagedonem a druhým příchodem Ježíše Krista. V Bibli je psáno, že v posledních časech budou andělé  troubit na polnice a bude slyšet po celém světě. Více ve článku Polnice podle Bible

Záhadné zvuky – on-line videa:

Podivné zvuky z celého světa – sestřih
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Ukrajina, Kijev, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Svitavy, Česká republika, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Costa Rica, rok 2011
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Město Banff, Alberta, Kanada, rok 2012
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Polsko, rok 2012
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Město Terrace, kanadská Britská Ko­lumbie, rok 2013
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Londýn, rok 2014
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Skutečná polnice zní takto
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Vědci to nedokáží vysvětlit
Ing. Josef Horálek CSc. z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR říká, že původ zvuků nemůže být z nitra Země. Horálek vylučuje i pohyb litosférických desek a zemětřesení. Horálek si myslí, že jde jen o lidskou fantazii. Video z Ing. Horálkem zde.

Můj výklad
Jám mám jasno. Extrémní počasí, války po celé Zemi, homosexualita se stala normální, exploze okultismu, červené řeky, tajemné zvuky a další věci, které lidstvo nepamatuje. Přírodní katastrofy jsou dány jako znamení a varování od našeho nebeského Otce. Podle mého názoru žijeme na konci posledních časů a s tím souvisí i tyto zvuky. Jsem přesvědčen o tom, že se jedná o zvuky polnice, které byly zaznamenány už prakticky po celém světě. O polnicích více zde. Jsou to předporodní bolesti Země. Zvuk poslední sedmé polnice zazní před druhým příchodem Ježíše, pak k nám sestoupí Pán Ježíš (to může trvat i několik let, nebo taky ne). Všichni na celém světě tuto slávu nejen uslyší, ale i uvidí. Bezbožní si uvědomí co promarnili v honbě za penězi, kariérou a vlastním štěstím. Pouze skuteční křesťané se budou radovat. Ta doba se blíží! Pán přijde neočekáván, lidé budou říkat – „Je klid , nic nehrozí !“.

Bible o tom říká:
1. Tesalonickým 4,16: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“

Matouš 24,29-31: „Hned po sou­žení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvě­jí. Tehdy se ukáže znamení Syna člově­ka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s ve­likou mocí a slávou. On vyšle své an­děly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke dru­hým.“

1. Tesalonickým 5,2-6 – „Sami přece dobře víte, že ten den Páně přijde jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat: „Je pokoj, nic nám nehrozí“, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.“

Poslední časy
Na konci posledních časů bude mnoho falešných proroků a démonických nauk. Sám satan dokonce napodobí příchod Ježíše, čímž oklame mnoho křesťanů i bezbožných. Ten, kdo zná Bibli ví, že podruhé přijde Ježíš za zvučného hlasu archanděla, až zazní trumpety. S Ježíšem přijdou všichni andělé. Každé oko ho uvidí z nebes přicházet. Mrtví věřící budou vzkříšeni a bude jim dána nesmrtelnost. Bezbožní budou šokováni, po celé zemi bude nářek, chaos a destrukce. Satan bude uvězněn na 1000 let na zemi. Po tomto období bude soud s bezbožnými, poslední útok na nový Jeruzalém a fatální zničení všeho, co lidstvo tak dlouho budovalo. Pak Bůh vytvoří nové žití pro znovuzrozené.

Ještě máte šanci! Život věčný přeci stojí za to!

V tomto článku jsou uvedeny názory autora. Autor je jen člověk, který se může mýlit. Pouze v Bibli naleznete skutečnou pravdu.

Zalinkuj: