Vodní křest na odpuštění hříchů

Bible říká, že kdo uvěří v Ježíše Krista, má být pokřtěn, jinak se nedostane do Božího království. Bible o tom hovoří jasně na mnoha místech…

Marek 16, 15-16: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude zachráněn…“

Marek 16, 16. 16: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“

2. Korintským 5, 17: „Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“

Jan 3, 5: „Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“

Co znamená křest?
βάπτισμα (baptisma) je řecké slovo, které překládáme jako KŘEST. Význam slova je jasný a nezaměnitelný – úplné ponoření. Mimochodem, KŘESŤAN není odvozeno od slova KŘEST, ale od KRISTOVEC. Takto byli označováni první Kristovi následovníci.

Křest je velmi důležité životní rozhodnutí!

Křest (nové narození, znovuzrození) = do vody vchází hříšný člověk, který vyznal své hříchy a z vody vystupuje nový (znovuzrozený) člověk. Ve vodě zůstává jeho temná minulost. Všechny hříchy zůstanou zapomenuty v hlubině. Bůh je tak dobrý, že je nikdy nebude připomínat.

Nové narození je podmínkou vstupu do Božího království. Při znovuzrození je lidský duch obnoven a vstoupí do něj Duch Boží.

Člověk, který se nechá pokřtít, musí POZNAT BOHA, VEŘIT V BOHA a ČINIT POKÁNÍ, jinak křest postrádá smysl.

Křest je vstup do Kristovy církve.

Má být pokřtěno nicnevědoucí dítě?
Mnoho lidí si myslí, že nicnevědoucí dítě má být pokřtěno. Je to nesmysl. Je to pouhé tvrzení člověka, ne Slova Božího! Určitě si vybavíte faráře, který na nicnevědoucí batole kape vodu. To dělají některé církve, které překrucují biblická fakta. Takový „křest“ rozhodně není biblický a lze to považovat za hřích i prostor pro démony. Mnoho katolických farářů (a nejen těch) se domnívá, že když malé dítě zemře nepokřtěné, nebude zachráněno. Tak to skutečně není. Navíc v Bibli nikde nestojí, že křest se provádí politím nebo pokropením. Křest se provádí bez vyjímky ponořením do vody!

Kdo zná Bibli ví, že dětem patří Boží Království i bez křtu.

Nicméně, pokud dítě dosáhne určitého věku, začne chápat a rozumně přemýšlet, může být vykonán křest jako u dospělého.

Video: Křest vodou je okamžitý a je nedílnou součástí přijetí Krista

Kdy je čas pro křest?
Ve chvíli, kdy Ježíš Kristus se stal tvým Pánem, hodláš žít výhradně pro Boha, uvědomuješ si svoje hříchy a chceš se od nich odprostit. Po křtu studuj Bibli, čiň pokání, kaž evangelium dalším lidem a bez váhání je křti.

Je nebiblické, když nějaké náboženské organizace lidem tvrdí, že člověk není dostatečně zralý na křest, že nemá vyznané všechny hříchy apod. Toto jsou doslova satanské myšlenky!

Pojďme se podívat do Bible. Z tohoto verše je patrné, že byl okamžitě pokřtěn neznámý člověk…

Skutky 8,34-40: „Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje.“

V dalším případě byla okamžitě pokřtěna celá domácnost…

Skutky 16,31-34: „Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“

Dar Ducha Svatého
Je pravděpodobné, že ihned po křtu dostanete dary Ducha Svatého:

Skutky 2:38-40: „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“

Z tohoto verše je patrné, že pokání s křtem a přijetí daru Ducha Svatého je jedna událost bez časového odstupu. Pokud čteme dál Skutky, vidíme, že Duch Svatý ihned po křtu začal mocně působit v životě znovuzrozených křesťanů…

Skutky 2,43-47: „Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán k nim pak denně přidával další zachráněné.“

Když Duch Svatý příjde do tvého života, znamení toho, že přišel, je to, že skrze dar Ducha Svatého budeš mluvit novými jazyky…

Marek 16,16-18: „Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“

Pokud po vodním křtu nezačneš mluvit Božím jazykem, popros člověka, který tě křtí, o modlitbu o sestoupení Ducha Svatého.

Jak má křest vypadat?
Bible říká, jakou podobu má mít křest:

Křest musí být vykonán ve vodě. Bible, Jan 3, 5: „Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha (pozn. duchovní), nemůže vejít do Božího království“.

Další podmínka je dostatek vody. Bible, Jan 3, 23: „Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít.“; Matouš 3, 16: „Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody“. Z toho plyne, že pouhé pokropení vodou je nebiblické.

Proč má být dostatek vody? Protože důležité je úplné ponoření, to z toho plyne. Bible jinak nerozebírá postup ponořování, takže není podstatné, zda se jedná o ponoření dozadu nebo po hlavě.

Formule při křtu: Křtím tě, ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.

„Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Bible, ekumenický překlad, Matouš 28,18-20

Kdo může křtít?
Každý znovuzrozený křesťan (nejen pastor!).

Křest v Duchu Svatém
Během vodního křtu je dobré se modlit i pro přest Duchem Svatým. Ať na dotyčného sestoupí Duch Svatý a dostane všechny dary Ducha.

Žádný člověk nespatří Království Boží, nenarodí-li se znovu !

Video: Vodní křest na obmytí hříchů
Zdroj videí: Youtube
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: