Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?

Uvěřil jsi v Ježíše Krista? Co máš dělat dál? Poradím ti.

Udělal jsi velmi důležité životní rozhodnutí. Gratuluji! Nyní se ti bude duchovní život měnit k lepšímu.

Opravdu si upřímně pozval Ježíše Krista do svého života? Chceš pozval Ježíše Krista do svého života a nevíš jak a kde?

Udělej si čas a vejdi do pokojíku, kde tě nikdo nebude rušit.

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible, Matouš 6,6

Pozvání Ježíše Krista do tvého života může vypadat například takto:

Pane Ježíši, věřím v Tebe a upřímně Tě zvu do svého života! Děkuji, že jsi za mě zemřel na kříži. Uvědomuji si své hříchy a moc jich lituji. Už dál nechci hřešit! Upřímně Tě žádám, vstup do mého života, proměňuj mě a veď mě. Děkuji, že jsem Tě mohl poznat.

„Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť Písmo říká: Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame.“
Bible, Římanům 10,9-11

Učiň pokání. V pokojíčku si vzpomeň si na svoje hříchy, vyznej je a už dál nechtěj hřešit. Co je hřích? Například: lež, krádež, nenávist, hněv, pomstichtivost, závist, vražda, znásilnění, týrání, lakomství, obžerství, sexuální nečistota (sex mimo manželství, manželská nevěra, homosexuální chování…), atd.

„Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když ale své hříchy vyznáváme, Bůh je věrný a spravedlivý – odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
1. Jan 1, 9-10, 2,1-2

Nyní nastal čas na křest vodou. Nech se pokřtít od znovuzrozeného křesťana. Každý znovuzrozený křesťan může křtít! Nejenom určení lidé. Každý! Některé církve tvrdí, že před křtem je potřeba projít kurzem víry apod. Tyto kurzy trvají měsíce i roky! To je nebilické. Je to satanova myšlenka, taktika! Jiné církve a sbory zase poukazují na zralost křtu. Například tvrdí: Nejprve si vzpomeň na všechny své hříchy a vyznej je, nejprve si dej do pořádku svůj život apod. Ne! Takovou organizaci lze považovat za odpadlickou církevní organizaci, která se nedrží Božího Slova (neplní Boží příkazy) a vede lidi do „pekla“. Takové církve nerostou, protože jim nové lidi Pán nedá.

Každý musí být OKAMŽITĚ pokřtěn poté, co uvěřil v Ježíše Krista, byl poučen, uvědomuje si své hříchy, vyznává je Bohu a nechce je dál činit (pokání). Každý takový! Homosexuál, prostitutka, čaroděj, vrah… Pokud se podíváme do Bible – Knihy Skutků, zjistíme, že byl okamžitě pokřtěn pohan (Skutky 10,45-48), okultista (Skutky 8,9-13). To stojí v Novém zákoně!

Pozor na nebiblické křty, které vykonává Římsko-katolická církev. O křtu více zde. Nechtějí tě nikde pokřtít? Klikni zde.

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“
Jan 3,3-3

Měj Ježíše za všech okolností na prvním místě.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.“
Koloským 2,6-8

Duch Svatý tě povede životem, bude učit, proměňovat.

„Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.“
Jan 14,15-17

Ihned po křtu pravidelně studuj Bibli (Boží Slovo). Boží Slovo nás proměňuje. Boží Slovem rosteme. Boží Slovem přemáháme satana.

„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.“
2. Timoteova 3,16-17

Stýkej se s křesťany – vyhledej křesťanský sbor ve tvém okolí, kde se káže podle Bible. Nebo stýkej s křesťany na domácích skupinkách. Nemusí se jednat o velká shromáždění…

„Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
Matouš 18,20

„Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.“
Židům 10, 24-25

Dávej pozor na falešná náboženství – Římsko-katolická církev, Jehovisté…

Povídej bezbožným lidem o Ježíši (evangelizuj). To je příkaz Pána Ježíše. Oslov rodinné příslušníky i přátelé. Možná budeš mít zpočátku obavy, ale později zjistíš, že se nemáš za co stydět.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“
Marek 16,15-16

„Když totiž kážu evangelium, nemám nač být hrdý – je to má povinnost a běda mně, kdybych nekázal!“
1. Korintským 9,16

Očekávej příchod Pána Ježíše. Bdi! Pán Ježíš přijde brzy. Roky už nám Bůh dává znamení – polnice, červené řeky. Bůh nás upozorňuje, že Ježíš příjde nečekaně…

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Marek 13,32-33

„Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Matouš 24,37-44

Odhaluj pasti a taktiky satan. Satan s oblibou cituje Boží Slovo, rád lidem předkládá 95% a 5% lži. Pozor na satana! Rozhodně se satana neobávej. Ve jménu Ježíše Krista ho pořád vykazuj ze svého života (stejně tak jeho poskoky – démony).

„Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě. Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen.“
Petrova 5,8-11

 

Zalinkuj: