Superúplněk, krvavý měsíc – další znamení z nebe

Bůh nám slibil, že bude používat nebe (Slunce, Měsíc a hvězdy) pro znamení a časy. Je superúplněk a krvavý měsíc znamení z nebe, které nás má upozornit na události, které nastanou? Dával nám nedávno Bůh znamení, že Donald Trump je pro svět bezpečnostní hrozba, že nastanou události, které povedou k armagedonu?

Superúplněk (superměsíc) nastal 14. listopadu 2016. Měsíc byl o 14 % větší a ve svém průměru o 30 % jasnější. Byl to největší úplněk za posledních 68 let a velmi zajímavý úkaz z nebe.  Poslední takový měsíční superúplněk byl 26. ledna 1948.

Nahláste nám prosím nefunkční video

Superúplněk jako další znamení posledních časů
Jsem přesvědčen o tom, že tento superměsíc bylo další upozornění od Boha, že žijeme v posledních časech a druhý příchod Ježíše Krista se nezadržitelně blíží. Mohlo to být znamení, že člověk nepravosti, Syn zatracení (Antikrist) už řádí na tomto světě. Nebo to mohlo být znamení, že nastanou takové události, které budou předznamenává definitivní počátek konce světa (armagedon – útok na Izrael). Anebo nás Bůh upozorňuje na 45. prezidenta USA Donalda Trumpa, který s největší pravděpodobností bude ohrožovat mír a bezpečnost ve světě.

Veliká znamení z nebe mají předznamenávat návrat Ježíše. Bible: „Národ povstane proti národu a království proti království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“

Není pochyb o tom, že Bůh používá nebe jako znamení!
Bůh používá nebe (Slunce, Měsíc a hvězdy) pro znamení a časy. Bůh takto komunikuje s lidmi (dává jim nebeské signály). Genesis 1,14: „I řekl Bůh: Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let“. V Bibli je dost záznamů o tom, že Bůh mnohokrát použil nebe jako znamení. Nemůže být tedy pochyb o tom, že Bůh bude používat nebe jako znamení posledních časů. Pokud nám to Bůh skrz Písmo říká, nepochybujeme o tom, Bůh není lhář!

nebe-znameni

Superúplněk v roce 2011
Zajímavé je, že podobně velký superúplněk byl v roce 2011 (o něco menší). I toto mohlo být znamení od Boha. Ten rok začala Země vydávat záhané zvuky – zvuky polnice, videa zde. Polnice mají lidi upozorňovat na blížící se konec.

Krvavý měsíc
V roce 2014 ozářil Zemi krvavý měsíc 2x, v roce 2015 dokonce 3x. Co to znamená? Krvavý měsíc se samozřejmě objevuje, ovšem ne tak často jako ve zmíněných letech – Bůh nám dává znamení. Krvavý měsíc má mj. spojitost s Izraelem, Zjevení Janovo 6,12: „Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.“. Pokud Bible hovoří o fíkovníku, zpravidla jde podobenství o Izraeli. To ovšem neznamená, že krvavý Měsíce je jen znamení pro konkrétní národ. Krvavý měsíc přináší lidstvu nehezké věci (v minulosti to tak bylo) – živelné pohromy, nemoci, války, destrukci… V roce 2014 nastala válka na východní Ukrajině (Putinova agresivní roztahovačná politika nabrala na obrátkách). V letech roce 2014 – 2015 nastala masová migrace do Evropy. Evropa dobrovolně otevřela cestu migrantům, což bude mít (nebo už má) fatální následky. Válka v Sýrii – od roku 2015 začalo Rusko ještě významněji podporovat zločince Bašára Asada. Atd.

Krvavý měsíc

Izrael – vyvolený národ
14. května 1948 se zrodil stát Izrael. Přes všechno (odmítnutí Ježíše Krista jako Mesiáše atd.), Izrael je Božím vyvoleným národem. Bible:

Izaiáš: „Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí. Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem tě. Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak tě miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy.“

Každý národ, který povstane proti Izraeli, Bůh tvrdě potrestá. Tvrdě potrestán bude i Gog z dálného severu (vůdce Ruska?). Bible:

Ezechiel: „Nuže, synu člověčí, prorokuj a řekni Gogovi – Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš a přijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy, které se k tobě připojí – samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. (…) V ten den, praví Panovník Hospodin, v den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření prohlašuji: V ten den bude v izraelské zemi veliké zemětřesení! Mořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a každá hradba padne k zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho šiky – na všechny ty národy, které se k němu připojí. Tak projevím svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že já jsem Hospodin.““

Na Izrael v posledních časech zaútočí i Antikrist (ten útok nemusí být vojenský!), který též skončí špatně (v ohnivém jezeře):

Daniel: „V posledním čase na něj zaútočí jižní král, ale severní král se proti němu vyřítí s vozy, jezdci a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, až přijde i do Nádherné země (pozn. Izrael). Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré bohatství Egypta, podmaní si Libyjce i Habešany. V tom ho však vylekají zprávy z východu a ze severu. S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a nebude mu pomoci.““

Kde je pravda? Pravdu hledejte jedině u Boha – studujte Bibli a ptejte se Otce.

Zalinkuj: