Satan není všudypřítomný, narozdíl od Boha

Bible nám říká, že Bůh je všudypřítomný…

Žalm 32,8: „Teď tě poučím, ukážu ti cestu, po níž jít; radu ti poskytnu, zrak k tobě obrátím:“

Matouš 28,20: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“

Matouš 18,20: „Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

Jan 14,23: „Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním.“

jesus

Satan všudypřítomný není ani nemá takovou moc jako Bůh, ale:

1/ Má k dispozici celou armádu démonů, kteří plní jeho rozkazy.

Zjevení 16,14: – „Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení.“

2/ Používá bezbožné lidi, aby sváděli ke hříchu další lidi (drogové dealery, výrobci pornografie, cizoložné muže a ženy…). Satan využívá především lidi dychtící po moci, penězích, slávě, sexu… Satan dá v některých případech lidem slávu, peníze, nadpřirozené schopnosti i zdraví. Něco ale za to bude chtít – hřích.

Galatským 5,19-21: „Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.“

3/ Satan využívá i křesťany. Jde i o Římsko-katolickou církev. Katolíci provádějí nebiblické křesty, klaní se sochám, Marii berou jako spoluprostřednici (spoluvykupitelku) a tak dále.

1. Timoteus 2,5-6: „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“

4/ Satan prostřednictvím sekt masivně šíří své lži a vede lidi do záhuby. Sekty: Svědkové Jehovovi, Amway, Hnutí Grálu, Church of Euthanasia…

1.Tim.4,1: „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…“

5/ Satan může vzít na sebe podobu člověka. Tím je velmi nebezpečný! Satan může napodobit příchod Ježíše Krista, uzdravovat nemocné, vést války… Je možné, že satan bude (nebo je) biblický Gog  či antikrist.

Pozor na satana! Odmítejte satana a jeno lži! On je tak omezený. Modlete se k Bohu. Když se modlíte, satan se třese strachy!

Matouš 7,14-16: „Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají! „Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“

Zalinkuj: