Satan a démoni

Většina lidí si nechce přiznat, že existuje Bůh a satan (dobro a zlo). Lidi si nechtějí přiznat, že člověka soustavně manipuluje satan, který má k dispozici obrovskou armádu démonů. Křesťané ví, že satan a jeho služebníci jsou pro člověka velcí nepřátelé, protože je svádí k hříchu. Satan se snaží soustavně lidi manipulovat a ovládat, protože chce, aby jich co nejvíc skončilo v ohnivém jezeře – pekle. Satan totiž nemá co ztratit, on ví, že po tisíciletém království bude uvržen do ohnivého jezera. Bible:

Zjevení 20,10 – „Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“

satan

Z tohoto verše plyne, že satan peklu nikdy vládnout nebude, protože bude zničen.

Kdo byl/je satan, démoni?
Satan (ďábel – z řeckého diabolos – překrucovač) je stvořená bytost, která velmi nenávidí lidi. Je to nepřítel z neviditelného světa, který mistrnně dokáže překrucovat Slovo Boží. Dokáže jen škodit a konat zlo. Je to sice mocná a mimořádně inteligentní bytost, ovšem k Boží moci se nedá rovnat. Satan má políčeno na všechny lidi na tomto světě. Je to žalobce a démoni jsou jeho pomocníci. Podle Bible je satan lhář a otec lži:

Jan 8,42-44 – „Ježíš jim řekl: „Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“

Co je satanova lež? Například: evoluce, Bůh neexistuje, Země vznikla náhodou, zabij se a budeš mít klid (sebevražda), křesťanství je zlo…

Satan byl nejvýše postavený anděl, který měl přezdívku Světlonoš, Lucifer. Satan zpychl, kritizoval Boha, chtěl se Mu podobat a vyvolal vzpouru. Proto ho Bůh vyhnal na planetu Zemi. Satan se ale na Zemi neusídlil sám, má k dispozici třetinu padlých andělů, kteří jsou nazýváni démoni (biblický výraz). Bible:

Zjevení 12,7-9 – „A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“

Satan byl v nebesích nejkrásnějším a nejmocnějším cherubem. Bible:

Ezechiel 28, 14-17 – „Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření – než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi, před očima králů, aby tě viděli.“

Jak pracuje satan
Satan není všude přítomný, proto má k dispozici lstivou armádu démonů. Ďábel ani démoni neví, co si člověk myslí! Proto lidem pořád podsouvají a našeptávají různé myšlenky. Nekompromisně odmítejte tyto démonské myšlenky, démonská našeptávání!

Nevěřící lidé těžko mohou se satanem bojovat. Křesťané vyznávají své hříchy a tím nad satanem vítězí. Ano, i znovuzrození křesťané hřeší! Každý člověk hřeší! Satan často věřícím před křestem nalhává, našeptává: „Proč křest? Vždyť stejně bez hříchu nevydržíš. Akorát pořád budeš zklamávat sám sebe i Boha!“. Satan nechce, aby došlo ke křtu, protože moc dobře ví, že křest ponořením je pro lidi mimořádně důležitý. Dobrými skutky se do Božího království nikdo nedostane. Pouze znovuzrozený křesťan má šanci na Boží království. Bůh křesťanům vyznané hříchy automaticky odpouští a NIKDY nepřipomíná. Bůh nepočítá lidské hříchy. To není můj názor, to stojí v Písmu.

Satan a démoni jsou velcí překrucovači pravdy, Bible. Démoni s oblibou překrují fakta v křesťanství. Ukázkovým příkladem je Římsko-katolická církev (modlářství, upravené desatero, význam Panny Marie apod.).

Satan často dává lidem lidem peníze, moc, popularitu, egoismus, špatnou náladu, zdraví, jasnovidectví skrz okultismus… jen proto, aby je svedl k hříchu.

Satan často obviňuje Boha před lidmi – kdyby byl Bůh, tak přece nemůže dopustit to všechno utrpení…

Otevřená spolupráce s démony
Lidé často s démony dobrovolně spolupracují, čímž jim otevírají vstupní bránu. Myslím tím především okultismus. Lidi tak slouží démonům za odměnu. Okutimus je: astrologie, horoskopy, magie, telekineze, proutkaření, reiki, spiritismus atd. Vstupní branou pro démony je i homosexualita, smilstvo, pornografie…

Posedlost démony
Asi nejhorší je posedlost démony. Je to stav, kdy démoni plně ovládají lidské tělo. Posedlý démonem mohl být např. Hitler, Stalin či Mao Ce-tung.

Démoni nechtějí být odhaleni
Démoni často stojí za jednám lidí. Démon řekne/vnukne myšlenku: „Zabij ji!“. A člověk tak učiní. A proto za nepravosti tohoto světa neobviňujme Boha, ale lidi a démonské síly! Bůh VŽDYCKY nechá člověka rozhodnout!

Démoni jsou tak chytří, že v žádném případě nestojí o to, aby byla odhalena jejich existence. Bible:

Marek 1,23-26 – „V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel.“

Satan a konec světa
Satan moc dobře ví, že žijeme v posledních časech. Ví, že se přibližujeme ke konci světa, proto jsou jeho útoky intenzivnější (exploze okultismu, morální pokleslost, lhostejnost k důkazům blížícího se konce…). V posledních časech uvede do hříchu mnoho křesťanů tím, že na sebe vezme podobu člověka a bude se vydávat za Ježíše.

Satan skrývá před lidmi, že se vyplňují biblická proroctví posledních časů – vysychající Eufrat, celou zemí zní zvuky polnice, voda se po celém světě mění v červenou

Díky satanovi přišel Ježíš
Ano, díky satanovi přišel Ježíš, aby pomohl nám lidem, aby kazil satanovo dílo. Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného Syna! Bible:

Jan 3,8-10 – „Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla.Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha“

VŽDYCKY SI VŠECHNO OVĚŘUJTE V BIBLI. I TENTO ČLÁNEK!

Video: Biblické kázaní na téma satan a démoni
Nahlaste nám prosím nefunkční video

Zalinkuj: