Projevy démonů, jak se zbavit démonů

Satan (otec lži) je vůdce démonů. Satan nechce být odhalen, proto namluvil lidem, že neexistuje. Jeho podvody, lži jsou tak dokonalé, že jim uvěřilo mnoho lidí. Satan připravil pro každého člověka originální lživou nauku, k čemuž používá démony. Satan, démoni = překrucovači pravdy. Satan a démoni dělají pouze to, co jim Bůh dovolí. Démoni jsou duchovní bytosti, které mají poměrně velkou moc (k Boží moci se samozřejmě nedají rovnat). Démoni stojí za každým falešným náboženstvím, růnými bohy, mariánským zjevením (Zjevení Panny Marie v Garabandalu), astrálními bytosti, mimozemskými bytosti apod. Satan a jeho poskokové jsou velcí nepřátelé lidí, oni nás velmi nanávidí, touží po lidském hříchu, utrpení, smrti lidí. Chtějí člověka zničit a je jim jedno jakým způsobem. Satan, démoni moc dobře vědí, že jsou poražení nepřátelé. Ježíš nad nimi zvítězil! Satan a démoni leží lidem u nohou! Uvědomte si to.

Jak poznat přítomnost démona?Jak se démoni projevují?
Bible hovoří o tom, že člověk může mít v sobě démony (nečisté duchy). Démoni ovlivňují chování, myšlení i zdravotní stav. Dotyčný může mít potíže s dýcháním bez zjevné příčiny, nevysvětlitelné vykašlání, častou a nevysvětlitelnou bolest hlavy či rýmu, chronický strach, deprese. Démoni mohou mít velký vliv na chování lidí – asociální chování, častá agrese, chronická lež, stálý hněv, sebetrýznění… Démoni stojí každou závislostí (mamon, láska k penězům, alkohol, drogy, internet, počítačové hry, pornografie…).

Přítomnost démona je téměř jistá u lidí, kteří se dlouhodobě věnují okultismu – astrologie, věštění, horoskopy, spiritismus (víra v posmrtný život, vyvolávaní duchů), kouzlení, čarodějnictví, proklínání, meditace, magie (černá i bílá), psychotronika, modrá alfa, woodoo, jasnovidectví (věštění), kabala, trancendentální meditace, telekineze, reiki, Silvova metoda, proutkaření, jóga, vykládání karet, věštění z ruky, léčitelství (léčí démon), fenk-šuej, hadži-ki… Skrz okultismus otevírají lidé bránu démonům. Ničí život nejen sobě, ale i svým potomkům a další generacím! Démonům slouží i lidé, kteří jsou zapojeni do New Age (Nový věk), např. Amway. Každý, kdo se vedomě či nevědomě věnuje výše uvedeným praktikám, slouží démonům a může se dostat do stavu posednutí démonem!

Démoni a Římsko-katolická církev
Démony ve velkém rozsahuje, pravděpodobně nevědomky, uctívá a propaguje Římsko-katolická církev. Jak? Skrz Mariánský kult, nebiblické křty (pokapání nicnevědoucího dítěte), kanonizace (prohlášení určitého člověka za svatého), atd. To jsou démonické rituály!

Jak se zbavit démona?
Jediná možná „léčba“ je Ježíš Kristus. Pokud jste nevěřící, čiňte pokání (vyznejte všechny hříchy) a přijměte Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, nechte se pokřtít. Odmítej satanovu lež a hledej pravdu v Bibli (ne v křesťanské litaratuře atd.), studuj Bibli, požádej Boha o odpuštění, hovoř s Bohem, ptej se Ho… Pros Boha, ať tě ochraňuje od všeho zlého. Ovládej svou mysl. Konzultuj své myšlenky s Bohem, ověřuj si je v Písmu. Démoni sice neznají vaše myšlenky, ale znají vás. Vyhoď všechny okultní, esoterické a další věci, které se používají při uctívání satana/démonů – lebky (i na oblečení), rituální předměty, vykládací karty, pornografický materiál, tělesné ostatky lidí, modlářské růžence a medailonky „panenky Marie“, atd. Nekompromisně odmítej satana a démony, vykaž je ze svého života (ve jménu Krista). Když budeš sám, zakřič na ně: „Ve jménu Krista, vypadni z mého života!“. Démoni se budou klepat strachy i se satanem! Oni to musí respektovat, vždyť to jsou jenom stvořené bytosti.

Psychiatrické léčebny jsou plné démonů. Mnohým pacientům, kteří jsou „léčeni“ v těchto léčebnách, by pomohl Ježíš. Více článek Pravda o schizofrenii.

Nejen psychiatrické léčebny, ale i školy jsou plné démonů. Ve školách panuje velká démonizace. Učitel vyučující satanovu nauku, je pro satana velmi hodnotná osoba. Učitelé vymývají mozky dětem evoluční teorií atd. Ve školách je ve velkém rozsahu pošlapáváno Boží slovo. Pokud se zde dítě přizná k Bohu, je razantně odmítnuto nejen žáky, ale i učitelem. To je důkaz démonického prostředí.

Křest Duchem svatým

Exorcismus, vyhánění démonů
Exorcismus by měl provádět znovuzrozený křesťan. Zde musím podotknout, že mnoho katolíků není biblicky pokřtěných. Pokud bude chtít někdo vyhnat démona pomocí kříže, „svěcené vody“, tomu se démon vysměje. Někteří exorcisté vyhánějí démona jménem jiného démona – Panny Marie. Démona lze vystrnadit z lidského těla modlitbou, a to ve jménu Ježíše Krista. Ano, exorcismus je modlitba a jedině Ježíš je nejvyšší autoritou ustanovenou Bohem! Je důležité, aby dotyčný následně učinil pokání a přijmul Ježíše za svého Pána, jinak bude opět napaden démony a důsledky mohou být mnohem fatálnější (duševní nemoc, sebevražda…). V našem společenství se zabýváme vymítáním démonů takřka pořád. Pokud se chceš zbavit démonů, kontaktuj nás zde.

Myslete na toto:

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
Bible, Efeským 6,12

Bible o démonech:

„Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: „Něco takového je v Izraeli nevídáno!“
Matouš 9,32

„Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: „Není snad tohle ten Syn Davidův?“
Matouš 12,22

„Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.“
Matouš 17,18

„Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona.“
Marek 7,24-26

„Zmlkni, okřikl ho Ježíš, a vyjdi z něj! Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.“
Lukáš 4,35

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Skutky 16,16-18

Zalinkuj: