Proč církevní organizace odmítají křtít?

Proč drtivá většina církevních organizací v České republice odmítá křtít? Je možné křtít miminko? Vše o křtu na odpuštění hříchů.

Hodně církevních organizací (a konkrétních křesťanů) v České republice odmítá okamžitě pokřtít obráceného a poučeného člověka na odpuštění hříchů. Respektive oddalují křest na neurčito (požadují dlouhodobé vyučování, dochází k prověřování lidí…), vytvářejí si vlastní (nebiblická) pravidla atd. Tyto církevní organizace shodně tvrdí: „Křest následuje po důkladném vyučování z Bible a přijetí jejího učení“. Proč to tak je?

Pojďme si neprve něco říct něco o biblickém křtu:

Význam vodního křtu
Křtem člověk vyznává svou víru a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Uzná Ho za svého osobního Pána a Spasitele (modlitbou přijetí). Před křtem je potřeba činit pokání někde v soukromí.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 6,5-8

Pravé pokání: uvědomit si, že jsem hříšný člověk (identifikovat hříchy), vyznávat všechny hříchy Bohu a nechtít v nich dál pokračovat. To je pravé pokání. Všechny hříchy zůstanou ve vodě – z vody vychází nový člověk, dychtící podobat se Ježíši.

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 5,17

„Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.“
Bible, překlad 21. století, Koloským 2,12

„Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Bible, překlad 21. století, Římanům 6,4

Jde o křest na odpuštění hříchů
Bible:

„Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů,“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 3,3

„Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,5-6

Úplné ponoření do vody
Při křtu je důležité ponoření (a následné vynoření) celého těla. „Křty“, které vykonává Římsko-katolická církev, nejsou biblické. Římsko-katolická církev dlouhodobě vyučuje falešné náboženství.

„Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“
Bible, překlad 21. století, Matouš 3,16-17

„Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,22-23

„A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn? a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,37-38

Může se křtít miminko?
Ne. Nicnevědoucí dítě nemůže přijmout Ježíše Krista za Pána a Spasitele, činit pokání… Pokud jsi byl „pokřtěný“ v kostele jako dítě, křest je neplatný. Pokud katolíci „křtí“ děti a dospělé pokapáním nebo politím hlavy, jedná se o démonské rituály. Katolické kostely jsou velmi nebezpečná místa plná démonů.

Důležitost vodního křtu
Vodní křest je velmi důležitý! Nechme hovořit Bibli:

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
Bible, překlad 21. století, Jan 3,3-3

„Potom jim řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Bible, překlad 21. století, Marek 16,15-18

„Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2, 37-38

Křest má být okamžitý
V Novém zákoně jasně stojí:

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,41

Proč církevní organizace odmítají křtít?
Stojí za tím satan a jeho démoni. Démoni kontrolují myšlení mnoha křesťanů. Dnešní situace je taková, že drtivá většina bezbožných lidí má v sobě démona/démony, a křesťané nejsou na tom (bohužel) o mnoho lépe. Vím, o čem mluvím, vymítání démonů běžně dělám. Tedy u křesťanů a čerstvě pokřtěných lidí (těsně po křtu mimo vodu). Pokud biblicky vykazujete démony z bezbožného člověka, démon se musí ozvat a může být následně vykázán, ovšem pokud člověk nepřijme Ježíše za Spasitele, bude napaden větším počtem démonů (a horších):

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible, překlad 21. století, Lukáš 11,24-26

Ohledně křtu na obmytí hříchů mi píší lidé z celé ČR. Ti lidé shodně říkají: církevní organizace požadují roční a delší vyučování; prošel jsem několik církevních organizací a všude jsem byl odmítnut; podstoupil jsem několikaleté vyučování a stejně jsem nebyl pokřtěný; bylo mi řečeno, že si nejprve musím dát svůj život do pořádku; církevní organizace si prověřovala můj život a pak mi bylo řečeno, že nejsem zralý na křest… Člověk by řekl, že křesťan, který odmítne pokřtít obráceného člověka (který byl poučen, přijmul k Krista za Pána a Spasitele, činí pokání, chce se dobrovolně nechat pokřtít), nezná Bibli. Tito „křesťané“ (zpravidla pastoři) znají Bibli, ale jsou pod velkou démonskou mocí. V církevních organizacích je doslova invaze démonů, kteří kontrolují myšlení pastorů, starších i řadových křesťanů. Mnoho pastorů jde po penězích, hrají si na bohy, požadují a vymáhají tzv. desátky (zaměstnanci musí předklad potvrzení od zaměstnavatele, podnikatelé daňové přiznání, důchodci potvrzení ze sociálky). Je to strašné ale hlavně nebiblické! Strašné je to, že křesťané jsou nuceni dávat „desátky“. Tak to ale Bůh nechce! Všechno, co se dává Bohu, musí být dobrovolné a ze srdce. Jinak to ztrácí význam a je to velký prostor pro satana. Dávejme Bohu, ale nikdy ne z donucení! Také je potřeba říct, že v Bibli nejsou zmíněny „desátky“ v podobě peněz. A také je potřeba říct, že Ježíš nemluvil o placených pastorech. Každý křesťan by si měl uvědomit, že Bohu nepatří pouze 10%, ale všechno! Všechno je Jeho! Celá země i s jejími obyvateli.

Pojďme zpátky ke křtům. „Křesťany“ jsem napadán za to, že biblicky křtím ihned po obrácení. Ježíš ale nemluvil o tom, že máme lidi vyučovat rok a víc. Samozřejmě, máme člověka poučit, mluvit o modlitbě přijetí, pokání atd. Pokud obrácený člověk požaduje křest, musíme ho okamžitě pokřtít. Je to příkaz Pána Ježíše!

„Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Bible, ekumenický překlad, Matouš 28,18-20

Kdo odmítne pokřtít obráceného člověka, neplní příkaz Pána Ježíše a měl byl okamžitě činit pokání! Tací lidé mají velký problém:

„Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible, překlad 21. století, Matouš 7,21-23

Je potřeba si uvědomit, že žádný křesťan ani církevní organizace nesmí určovat, kdo a kdy má být pokřtěn. To určuje obrácený člověk! Pokud se podíváme do Bible (překladu 21. století), čteme „pokřti se“ – jdi si za tím:

„Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!“
Bible, překlad 21. století, Skutky 22,16

Jsem též napadán za to, že vymítám démony (osvobozuji lidi od zla). Nedchápu proč, vždyť je to biblické. Proč se to neděje v každé církevní organizaci alespoň 1x týdně? Prostě to nechápu. Vždyť vymítat démony může KAŽDÝ znovuzrozený křesťan. Stejně tak křtít může KAŽDÝ znovuzrozený křesťan. Ve většině církevních organizací křtí jen pastor, případně starší. Nedávno jsem pokřtil jednoho mladíka a ten během krátké chvíle pokřtil další lidi. A tak to má být! Znovu připomínám slova Pána Ježíše:

„Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Bible, ekumenický překlad, Matouš 28,18-20

Pokud odmítáme obrácené lidi křtít (požadujeme dlouhodobé vyučování, rozmlouváme jim křest, prověřujeme si jejich životy…), většina těch lidí je znechucena a odpadne. Posíláme ty lidi po široké cestě do „pekla“. To opravdový křesťan nemůže a nesmí chtít!

Vím, že díky tomuto článku budu napadán ještě víc, ale já se nechci zalíbit lidem, ale Bohu, kterému jsem odevzdal svůj život. Ještě podotýkám, že nemám v sobě žádnou nenávist ani soupeření k bratrům a sestrám (ani církevním organizacím), kteří oddalují křest na neurčito. Pravidelně se modlím za to, aby se to změnilo.

Pokřtíme tě
Jsem pastor jednoho malého křesťanského společenství. Nejsme žádná náboženská organizace, která se nějak jmenuje. Nenabízíme formální členství. Cítíme se jako první křesťané. V našich malých prostorách křtíme lidi, vymítáme démony, dochází k uzdravování… Lidé za námi jezdí stovky kilometrů (i přes celou republiku). Mladí i staří. Muži i ženy. Ty lidi roky hledají někoho, kdo by je biblicky pokřtil. Lidé touží po křtu. Já jim to umožním. S láskou a ochotou. Nijak si je nepřivlastňuju. Po křtu jim říkám, ať ve svém bydlišti a okolí kážou evangelium všemu stvoření, křtí podle Bible, vymítají démony… Zdarma rozdávám Bible, DVD s křesťanskou tématikou, rady… Pokud někdo touží po křtu a nachází ve finančních problémech, zaplatím mu cestu (i zpáteční). Nečekám ani nechci vděk. Ochotně plním příkazy Pána Ježíše, kterému dávám veškerý svůj čas, dovednosti…

Pokud tě v církevní organizaci odmítají pokřtít na odpuštění hříchů, napiš mi…

Na úplný závěr
Podívejme na několik biblických příběhů (Nový zákon) s okamžitým křtem na odpuštění hříchů. Okamžitě byl pokřtěn člověk, který se zabýval magií, pohané, všichni obyvatelé domu…

„Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,34-40

„Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: Pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě.“ A tak nás přemluvila.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 16,12-15

„Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 16,31-34

„Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni – prostí i významní – mu dychtivě naslouchali a říkali si: On je ta božská moc, která se nazývá Veliká. Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 8,9-13

Zalinkuj: