Pravoslavný chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice

Pravoslavný chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice (kostel Panny Marie Na Slupi) je gotická stavba, která se nachází v Praze. Kostel byl postaven Karlem IV. v roce 1360 (1360 – 1375). V současnosti jej využívá Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku.

Pravoslavný chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice

Co na to Bible?
K modlitbě nepotřebujete žádné kostely (Bůh je všudypřítomný):

Matouš 6,5-6: „Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“

Marie – modla pro katolíky
Katolíci a pravoslavní Marii mj. nazývají Bohorodičkou. Nanebevzetí Panny Marie pro katlolíky znamená, že Marie byla po své smrti přijata do nebe tak, stejně jako Ježíš – s tělem i duší. V Bibli ale nikde nic takového nenalezneme… V Bibli se nikde nepíše, že by Marie vstoupila na nebesa! Marie není žádná přímluvkyně, není ani prostřednice, jak prezentují katolíci. Nebyla ani bez hříchu! 

zdroj: magnificat.sk
zdroj: magnificat.sk

Katolíci praktikují modlitby k Marii, uctívají její sochy a obrazy. To je modloslužba, uctívání falešného boha. Je to proti Bohu. Bible:

Exodus 34,14: „Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“

Exodus 20,3-5 – „Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“

1. Timoteus 2,5-6: „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“

Závěrem
Pravoslavný chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice je ohavnost, která se nelíbí Bohu. V takových stavbách naplno pracuje satan a démoni. Mnozí z vás si neuvědomují, jak svět démonů je reálný. Démoni Marii zjevují katolíkům, viz. Zjevení Panny Marie v Garabandalu. Proč to démoni dělají? Chtějí, aby křesťan odpadl od pravdivosti Písma a věnovat se výhradně učení démonů.

Rozhodně se vyhýbejte podobným stavbám. Vyhýbejte se i kostelům, kde mají zobrazeného Ježíše přibitého na kříži. Vždyť Ježíš je u svého Otce v nebi, ne přibitý na kříži.

Je snad kříž modla? Není, modlou se však stává ve chvíli pro toho, kdo ho uctívá, líbá  a křižuje se před ním.

Modlitba
Pane, děkuji za Tvého jediného syna, Pána našeho, který tolik vytrpěl na kříži. Děkuji za to, že zemřel za naše hříchy. Otče, odpusť nám lidem, že si vytváříme modly. Modlím se za všechny lidi, ať si nevytvářejí žádné modly. Odpusť prosím těm křesťanům z Římsko-katolické církve a dalších církví, kteří se klaní a modlí před sochou Marie. Moc prosím, odpusť jim to, i když vím, jaká je to pro Tebe ohavnost. Prosím, ať už tak nečiní. Amen.

Zalinkuj: