Poslední reformace: Začátek (2016)

Existuje Bůh? Co je opravdové křesťanství? Chcete poznat Ježíše? Chcete nový život? Život bez stresu, strachu? Čiňte pokání a nechte se pokřtít vodou a Duchem Svatým.

Torben Søndergaard je muž, který pochází z Dánska. Torben je člověk, který cestuje po světě a evangelizuje, uzdravuje lidi, vyhání z nich démony… Více film Poslední reformace: Začátek (The Last Reformation: The Beginning)…

Film stahujte zde

Poslední Reformace – Začátek (celý film online)

„Ne v nějakém krásném kostele, ale Bůh je tady a chce být součástí našeho života. Chce být součástí tvého života.“
Torben Søndergaard

Je Torben Søndergaard falešný prorok?
Setkal jsem se s názory, že Torben je falešný prorok. Torben křtí „zemři s Kristem, povstaň s Kristem“. V České republice stejně křtí Radek Binder. V Písmu stojí, že máme křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého…

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“
Matouš 28,19-20

Ve Skutcích (Nový zákon) ale také stojí:

„Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři?“ „Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko – kohokoli povolá Hospodin, náš Bůh.“
Skutky 2, 38-39

A také:

„S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.“
Koloským 2,12

Zalinkuj: