Poslední časy – veliká znamení z nebe

Jsem přesvědčen (můj názor!), že poslední časy se právě odehrávají. Nevěříte? Bible říká, že poslední časy budou vypadat takto: zvýšená kriminalita a agrese lidí, ve velkém hynou zvířata, války po celém světě, cizoložství, antikristové, exploze okultismu (astrologie, horoskopy, věštění, telekineze…), velké přírodní katastrofy, zničená planeta, posměvači, klanění se démonům a modlám, lidé budou vzpurní k rodičům, polnice zní celou zemí (videa  zde). To vše je tady už několik let!

Zničená planeta

Naše planeta je velmi zničená, o tom není pochyb. Bible o tom hovoří na mnoha místech:

Izaiáš 24, 4-5: „Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“

zeme

Izaiáš 24, 20: „Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“

Ozeáš 4,1-3: „Slyšte slovo Hospodinovo, synové Izraele, Hospodin má žalobu na obyvatele země: V této zemi není věrnost ani láska a nikdo nezná Boha. Jen samé kletby, lži a vraždění, zlodějství a cizoložení – rozmáhá se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý její obyvatel je vyčerpán; polní zvěř i ptáci na nebi hynou společně s mořskými rybami.“

1 Mojžíšova 6, 11-12: „Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu“

Poslední časy – veliká znamení z nebe

Bible též říká, že v posledních časech budou veliká znamení z nebe:

Lukáš 21, 11: „Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“

Za veliká znamení z nebe lze považovat (poslední měsíce):

1/ Modrý měsíc (31. 7. 2015).
2/ V létě 2015 (v noci z 12. na 13. srpna) spadne až 80 meteorů za hodinu.
3/ Léto 2015. Slunce nesnesitelně pálí.

Bible (pálení slunce):

Zjevení Janovo 16, 8 (polnice): „Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.“

SLUNCE

Lhostejnost k důkazům blížícího se konce

Nikdo nemůže popřít, že panuje velká lhostejnost k důkazům blížícího se konce. Bible o tom také hovoří:

Matouš 24, 37-39: „Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“

Závěrem

To, že žijeme v posleních časech, je můj názor. Samozřejmě se opírám o bibli. To netvrdím ale pouze jen já. To tvrdí mnoho křesťanů po celém světě. Např. misionář Ewald Frank. Bratr Ewald tvrdí, že jsme velmi blízko návratu Ježíše Krista.

Děkuji za pozornost.

Zalinkuj: