Polnice podle Bible. Poslední časy

Celou zemí se několik let ozvývají tajemné zvuky. Mohou to být zvuky polnice. Až zazní sedmá poslední polnice, co se stane?

Polnice, neboli beraní roh, šofar je nejstarší dechový hudební nástroj. Je to opracovaný zvířecí roh z ovce, kozy, antilopy nebo gazely. Nás však zajímá zvuk polnic pro poslední časy naší planety.

Zvuky polnic jsou varováním pro lidstvo, upozorňují, že druhý příchod Ježíše Krista se blíží. Polnice jsou poslední šance, jak poznat Pána a zachránit se.

Pokud zazní:

1. polnice – třetina stromů, zeleně je zničena.
Zjevení 8,7: „Zatroubil první anděl: Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta.“

2. polnice – třetina mořských živočichů je umrcena, třetina lodí je zničena.
Zjevení 8,8-9: „Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“

Řeky  a vody z celého světa se proměňují v krev, mořští živočichové vymírají:

3. polnice – lidstvo přišlo o třetinu sladkovodních vod. Došlo ke kontaminaci.
Zjevení 8,10-11: „Zatroubil třetí anděl, a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byly otráveny.“

4. polnice – slunce bude temné po jednu třetinu dne, měsíc a hvězdy budou temné po jednu třetinu noci. Může se jednat o démonizaci, která je již nyní na samém vrcholu.
Zjevení 8,12: „Zatroubil čtvrtý anděl, a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, a den i noc byly o třetinu temnější.“

Rok 2015. Podle mého názoru žijeme ve čtvrté polnici.

5. polnice – nastane démonská invaze, která bude trvat 5 měsíců. Podle mého názoru vše zinscenuje biblický Gog z Ruska (Putin?, ruský generál?), který s  početnou armádou (Rusko, Turecko, Iran, Pakistan, Afghanistan…) vtrhne do Evropy, až dojde k Izraeli, Bůh se rozhněvá, nastane veliké zemětřesení a početná armáda včetně Goga bude zničena krupobitím, ohňem, sírou, nemocemi. Toho využije Antikrist, který se bude prohlašovat za iniciátora míru, sjednotitele a Boha…

Ještě je čas uvěřit v Pána!

Zjevení 9,1-12: „Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti; otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem; byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily; byla to trýzeň, jako když škorpión bodne člověka. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda; na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvi. Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měly ocasy jako škorpióni a v nich žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců. Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon – to znamená Hubitel. První ‚běda‘ pominulo, a hle, už jsou tu dvě další!“

6. polnice – nastane extrémní utrpení pro všechny lidi – „velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude“. Zemře třetina lidí (nukleární válkou?). Antikrist zaútočí na Izrael (Armagedon). Antikristova mohutná armáda bude zneškodněna Pánem.

Je ale také možné, že to soužení může být jiné než válečné, přesto takové „jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude“. Stačí se podívat, jaké se schvalují zákony, jak stát „ždíme“ lidi… Je tedy možné, že čas soužení prožíváme nyní! Třetina lidí může zemřít duchovně. Bděte, čiňte pokání!

Daniel 12,1 – „V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem.“

Zjevení Janovo 9, 13-21: „Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas od čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil šestému andělu, držícímu polnici: „Rozvaž ty čtyři anděly, spoutané při veliké řece Eufratu!“ Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvě stě miliónů – slyšel jsem jejich počet. A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou – ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam – usmrtili třetinu lidí. Vražedná moc těch koňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech; jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.“

zeměkoule

7. polnice – nastane vytržení věřících, druhý příchod Ježíše.

1. Tesalonickým 4,16: „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.“

Matouš 24,29-31: „Hned po sou­žení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvě­jí. Tehdy se ukáže znamení Syna člově­ka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s ve­likou mocí a slávou. On vyšle své an­děly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke dru­hým.“

Zjevení 11,15-19: „Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: „Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“ Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali: „Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili zemi.“ Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy; rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití.“

Lhostejnost k důkazům blížícího se konce bude velká:

Matouš 24, 37-39: „Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“

Co bude dál?
Satan bude po 1000 let uvězněn na neobydlené Zemi, bude se koukat na dílo zkázy. Už nebude mít komu našeptávat své lži. Až uplyne tato doba, přistane Ježíš s novým Jeruzalémem a svatými na Golgotské hoře (kde byl ukřižován) a vzkřísí všechny mrtvé lidi. Pak nastane soud. Satan využije situace a začne bezbožným našeptávat své lži. Ti obsadí Jeruzalém a budou ho chtít zničit. Ježíš je však bez milosti zabije. Bůh pak vytvoří nový dokonalý svět pro svaté.

Bible o tom říká:

Nový Jezuzalém:
Zjevení 21,2 – „Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak sestupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.“

Ukončení tisíciletí:
Zjevení 20,3 – „Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním, aby už nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn.“

Jan 5,29 – „…a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“

Bezbožní obsadí nový Jeruzalém:
Zjevení 20,7-8 – „Až uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji – takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.“

Budou však zahubeni:
Zjevení 21, 8 – „Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.“

Bůh vytvoří novou zemi:
2. Petr 3,13 – „Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“

Izaiáš 65,17 – „Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“

Zjevení Jana 21,1 – „Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo.“

Už nebude utrpení:
Zjevení 21,4 – „On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“

Zjevení 22,5 – „Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“

K těm záhadným zvukům
Záhadné zvuky jsou slyšet po celém světě, videa máme zde. Může se skutečně jednat o zvuky polnice. Pokud ne, může to být satanův klam a polnice zazní někdy v budoucnosti. Satan vždy své důležité lži masivně šíří. To v tomto případě tak není.  Věřte, že takovéto události by šířil hodně masivně. Já si osobně myslím, že jde polnice.

Výše uvedeny jsou citáty z Bible a mé výklady, úvahy k nim. Spoléhejte se pouze na Boha a pravdu hledejte VÝHRADNĚ v Bibli!

Bůh nenávidí hřích, ale miluje VŠECHNY hříšníky. Bůh miluje i tebe. Vždyť on nabízí život věčný – láskyplný život bez nemocí a utrpení.

Citát z Bible na závěr: „A já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“

Zalinkuj: