Nemodlete se k panně Marii, svatým. Je to proti Bohu!

V katolické církvi se vytváří modly (sochy, obrazy) a modlí ke svatým a panně Marii. To je ale proti Bohu!

1/ Modlit se k panně Marii a svatým? Nedělejte to! Obracet se k duchům zemřelých je totiž zakázané. Bible:

Leviticus 20,27: „Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo duch věštecký, musejí zemřít.“

Deuteronomium 18,9–12: “Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.”

Izajáš 8,19: „Řeknou vám: ‚Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.‘ Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých?“

Panna Marie

2/ Modly. Katolická církev si od nepaměti vytváří modly v podobě soch, obrazů apod. Bible to jasně zakazuje a hovoří o tom na mnoha místech:

Exodus 20,4-6: „Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.“

Lukáš 4,7-8: „Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“

1. Korintským 8,6-7: „Pro nás je ale jen jediný Bůh – Otec, z něhož je všechno, i my pro něj; a jediný Pán – Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my skrze něj. Všichni ale k tomuto poznání nedošli.“

1. Timoteus 2,5-6: „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“

Ezechiel 20,7: „Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem Hospodin, váš Bůh.“

Modlete se výhradně k Pánu Bohu v Ježíšově jméně. Pouze On může vyslyšet vaše modlitby. On určuje, kdo vejde do Jeho království. Římsko-katolická církev uvádí mnoho křesťanů v omyl a já jsem z toho velmi smutný. Všechny informace získané v pozemských církvých si ověřujte v Bibli. V Bibli je jediná pravda!

Ježíš
Co všechno může být modla?
Modla znamená: idol, obraz, podoba, znázornění…  Modla odtrhuje člověka od reality.  Modly nemusí být jen oltáře, sochy či obrazy. Modla je všechno, co je v tvém srdci důležitější než Bůh a čemu věnuješ víc času než Bohu. Modla může být člověk, věc, činnost, myšlenka… Konkrétně: kariéra, peníze, koníčky, drogy, alkohol, obžerství, návštěva kostela…

Máš problémy s modlou?
Za každou modlou stojí satan. Největší zbraní proti němu je pokání (vyznávání hříchů Bohu), studování Bible a modlitba – rozhovor s Bohem. Tvrdě a pořád odmítej satana a jeho lži. Klidně na něj zakřič nahlas: „ODMÍTÁM TĚ SATANE, VE JMÉNU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, ODEJDI Z MÉHO ŽIVOTA!“. Když se modlíš, satan se třese, bojí se, čeká co se bude dít. On už prohrál, ví, že jeho konec se blíží. Všechno řekni Bohu, ptej se Ho, pros Ho, požádej Ho, aby tě odprostil od myšlenek na modly.

VŠECHNO KONZULTUJ S BOHEM! NE V KOSTELE, ALE DOMA V SOUKROMÍ A O SAMOTĚ…

Matouš 6: „Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.
Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“

Zalinkuj: